افزداش دادن هوش کودک را با بهترین دکتر مغز واعصاب در میان بگذارید تا مشکلاتتان حل شود

تمرین افزایش هوش کودک ( قسمت دوم )

چگونه میتوان هوش کودک را افزایش داد؟( قسمت دوم )

افزداش دادن هوش کودک

مشاوره با دکتر مغز واعصاب

 

 

افزداش دادن هوش کودک

 

زمان حمام رابه زمان اکتشاف وبازی تبدیل کنید.

قاشق های پلاستیکی وآبپاش وکاسه های پلاستیکی رادروان کودکتان بگذارید

اوباآنهاریزش آب راخواهددیدوازآنهالذت خواهدبرد.تفریح دیگری هم میتوان کرد

یک اسفنج رابه کودکتان بدهیداسفنج راخیس کنید،اوازفشاردادن اسفنج وریزش آب لذت میبرد.

این بازی باعث افزایش دقت به محیط،یکپارچگی حسی وهماهنگی چشم ودست خواهدبود.

 

نزدیک کودکانتان بنشینید

 

نزدیک کودکانتان بنشینیدالبته این کاربستگی به سن کودکتان داردمیتوانیداورابخوابانید.

به او بگوییدکه قصدداریدبخوابیدوچشمهایتان راببندید،بعدازچندثانیه چشمهایتان رابازکنیدومشتاقانه به او سلام کنید

یازمان رابه او بگوییدمثلاصبح بخیریاعصربخیرکه اوزمانهاراهم درک کند.

دیدن چشمهای مامان که باز است وشنیدن صدای تبریکش معمولاایجادخنده خواهدکردبعدازچنددور،مکث خودراهنگام خواب بیشتر کنیداحتمال هست که کودک حدود۶ ماهتان ویابیشترشروع به جیغ زدن کند ویا حتی به صورت شماضربه بزندتاشمابیدارشوید.

این فعالیت باعث ایجادتماس چشمی وتوجه بینایی میشودکه برای کودکان باهوشیاری پایین واختلالات طیف اوتیسم مناسب است.

 

باکودکانتان به بیرون ازخانه بروید

 

تنوعی ازبرگهارابرای اوجمع کنید،به او اجازه دهیدآنهارابلندکندوبادستانش بازرسی کند

بدیهی است که این کاربانظارت شماانجام خواهدشد.

برخی ازبرگهارادردستانتان جمع کنیدتااوآنهارابازرسی کندوباجنس آنهاآشناشده ونیزدریابد

که برگهای خشک صداهم خواهدداشت.بااستفادهازیک برگ بزرگ بازی داله موشه رابااوانجام دهید.

این فعالیت برای ادراک حس لامسه فوایدزیادی دارد.

این بازی کمی کثیف کاری است امابرای کودکتان بسیارجالب خواهدبود.کودک ۸تا۱۲ماهتان راروی صندلیش یاروی زمین بنشانید.درمقابل اویک برگه وچندین غذای پوره ای رنگی که صاف شده است قراردهید،اوراتشویق کنیدکه بادستانش نقاشی کند،خواهیددیدکه اوشاهکارخواهدساخت.میتوانیدغذاهارادرصورت اجازه پزشک بافت دارتهیه کنید(به دلیل دردهان بردن کودک)که نقاشی اوبافت دارباشد.این فعالیت برای ادراک حس لامسه مفیداست.

سوالات خود را از  دکتر مغز واعصاب بپرسید

هربارکه یک نوع بازی دالی با کودک انجام میشود

 

هزاران اتصال جدیدبین سلولهای مغزی او شکل میگیردیااتصالات قبلی پایدارترمیشود.

در۳ماه اول کودک بادست وپای خودش بازی میکندوازاین طریق بااعضای بدنش آشنامیشود.

بنابراین اگریک کودک کم توان نمیتوانداینگونه بازی کند والدین میتوانند به او کمک کنند

بنابراین دست وپایش راتکان دهیدوماساژدهید،انگشتانش رابه دهانش ببریدوپاهایش رانزدیک صورتش بیاوریدتابااعضای مختلف بدنش بازی کند.

کودک ظرف چندماه اول زندگی خودمیتواندبادست اشیاکوچک رابگیردونسبت به اسباب بازی های رنگی وصدادارعکس العمل نشان دهدوباچشمانش آنهارادنبال کندوغالباآنهارابه دهان ببرددراین کاربه کودک کمک کنیدواسباب بازی های ساده وبی خطروتمیزدراختیاراوقراردهیدمثل جغجغه،فرفره وتوپ هاویاعروسکهای فشاری.این کارباعث بهبودهماهنگی چشم ودهان وبهبودتشخیص دهان میشود.

 

شیشه شیرکودک

 

دورشیشه شیرکودک پارچه هایی بارنگهای متنوع وجذاب ببندیدتاهمزمان بااستفاده ازشیشه شیر،توجه بینایی اوراهم درگیرکنید.

نوزاد را روی پارچه ابریشمی یاپنبه ای بغلتانیدواجازه دهیدبدن نوزادمستقیماباپارچه درتماس باشد.این کارباعث فراهم شدن تحریکات لامسه برای نوزاد میشود.

دوردستان یا پاهای نوزادزنگوله های کوچکی با نخ ببندید تاهنگامی که کودک دست یا پایش راتکان میدهدبه صدادرآیدوموجب فراهم شدن تحریک شنیداری وآگاهی از اندام ها برای کودک شود.

 

کودکتان راروی زمین درمقابلتان بنشانید

 

یک ماشین اسباب بازی راروی زمین حرکت دهید

اوراتشویق کنید که بعدازشمااین کارراانجام دهدسعی کنید که رفت وآمدماشین رابااوادامه دهید

سپس ماشین راهل داده تابابرجی که با مکعب ها یا کاسه ها ساخته شده برخورد کند این کارکنترل اشیا دردست وهماهنگی چشم ودست وتوجه بینایی رابه او یادخواهدداد.

چندین شی بافت داررابه کودک بدهید،مثلا یک تکه مقوا،روسری نرم،تکه های چمن وماسه و…

حتما تاانتهای بازی درکناراوباشیدومراقب باشیدچیزی رادردهانش نگذارد.همراه هم همه چیزرابررسی کنیدتاازاین طریق هماهنگی بین اطلاعات دیداری ولامسه برای اوایجادشودوبفهمد چیزی که میبیندچه جنسی دارد.

 

پیوند :  افزداش دادن هوش کودک ، هوش کودک ، هوش ، دکتر مغز واعصاب ، دکتر مغز و اعصاب

منبع : http://draghamohammadpour.com

 

 

دکتر مهران آقامحمدپور بهترین فوق تخصص مغز و اعصاب کودکان

0 نظر

پاسخ دهید

Want to join the discussion?
حس پشتیبانی حرفه ای!

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *