تمرین افزایش هوش کودک را با بهترین دکتر مغز و اعصاب کودکان در میان بگذارید تا کودکتان بهترین باشد

تمرین افزایش هوش کودک

چگونه میتوان هوش کودک را افزایش داد؟( قسمت سوم )

تمرین افزایش هوش کودک

مشاوره با دکتر  مغز و اعصاب کودکان

 

 

تمرین افزایش هوش کودک

 

درسن ۱ سالگی،انواع وسایل نقاشی دراختیار اوقراردهیدودرصورتی که نمیتواندمداددردست بگیردازرنگ انگشتی استفاده کنید

ولی مراقب باشیدکه آن رادردهان نبرد.
روی یک پارچه بزرگ خزدارازکودک بخواهیددرصورتی که تاپ و شلوارک پوشیده روی آن غلت بزند

خودمان هم میتوانیم همراه کودک این کارراانجام دهیم تا کودک لذت بیشتری ببرد

یا میتوانیم ازکودک بخواهیم روی آن پارچه فعالیت موردنظرخودمانند نقاشی راانجام دهد.

این فعالیت برای حس لامسه وکودکانی که از تماس لمسی وبدنی دوری میکنند مناسب است.

 

غذا خوردن

به کودک اجازه دهیدژله وکته وکنجدوموادغذایی این چنینی رابا دست بخورد.

این فعالیت برای خودآگاهی وتنظیم حس عمقی و هماهنگی انگشتان کودک مناسب است.
برای ازبین بردن ترس کودکان دربرابرتاریکی،کمک گرفتن ازبازی هایی که درتاریکی میتوان آنهاراانجام دادمفید است.
مانندبازی نوروسایه که درتاریکی انجام میشود.دربازی نوروسایه پدریامادرباانگشتان دستشان وحرکت آن،میتوانند روی دیوار شکل های مختلفی ازجمله پرنده یا حیوان بسازند.
(این کاردریک اتاق تاریک به همراه یک چراغ قوه انجام میشود).

نکاتی را از زبان بهترین دکتر مغز و اعصاب کودکان

توجه وتمرکز،ادراک بینایی،ازبین رفتن ترس ازتاریکی ازفواید این تمرین است.

ازکودک بخواهید روی زمین نشسته وپاهایش راازهم باز کند.توپی رابه سمت او هل دهید وازاو بخواهید توپ را بگیرید.

با پرتاب توپ به سمت راست وچپ کودک و با افزایش سرعت توپ تمرین راسخت تر کنید.

تمرین برای تقویت هماهنگی ومهارتهای حرکتی و تمرکزمناسب است.
برای کودک اسباب بازی های رنگی ویا وسایل آشپزخانه رنگی تهیه کنید

به او کمک کنیدکه اسباب بازیهای بارنگهای مشابه رادرکنارهم بگذارد.

مثلاسیب قرمزوماشین قرمزوتوپ قرمزبایددریک طرف باشد.دراین بازی به او کمک میکنیدکه کم کم باهمرنگی وسپس رنگهاآشناشود.
به مرورمهارتهای دستی کودک گسترش پیدا میکند:انواع سازه ها(لگوها)،وسایل خانه داری،پازل های مختلف،مدلهای کوچک ازوسایل واقعی مثل رادیو،چرخ خیاطی،دوربین ووسایل ورزشی برای اوبسیارجالب است

یکی ازمهم ترین علاقه های کودک دراین سن،قصه گوش دادن ونقاشی کردن است.

مثلا مادرابتدا هرپاراگراف رابرای کودک بخواندوبعدازآن،پاراگراف رابه صورت نمایش عروسکی برای کودک بازی کند.
ازکودک بخواهیدسکه هاراداخل قلک یا عدس راداخل بطری آب معدنی بیاندازد،یا به جای عدس ازخلال دندان استفاده کنید.

این تمرین برای افزایش توجه وتمرکزوهماهنگی چشم ودست مناسب است.

مقداری شن راتوی سینی درمقابل کودک قراردهیدوازاوبخواهیدبااستفاده ازانگشتانش روی شن ها نقاشی بکشد.

این تمرین موجب تقویت حرکات ظریف انگشتانش میشود.

ازکودک بخواهیدروی سطح شیب دارغل بخورد.این فعالیت موجب تحریک سیستم وسیتیبولارکودک شده

تمرینی برای تقویت نگه داشتن وکنترل سردرفضااست.

یک ظرف آب دراختیارکودک قراردهیدوازاوبخواهیدبایک تکه اسفنج آب راازدرون ظرف خالی کند.

یابااستفاده ازاسفنج به گلدان آب بدهد.این تمرین برای تقویت وتنظیم حس عمقی مناسب است.
سبدکوچکی به پشت کودک بسته وازکودک بخواهیدتوپ هاراازروی زمین جمع کرده وداخل سبدش بیاندازد..

مشاوره گرفتن با بهترین دکتر  مغز و اعصاب کودکان

این تمرین موجب تقویت مهارت های حرکتی،افزایش دامنه حرکتی دست وتمرکزمیشود.

بازی های گروهی مانندقایم موشک،خاله بازی،عموزنجیرباف

(افزایش مهارتهای ارتباطی وکلامی،بهبودروابط اجتماعی،یادگیری قوانین ورعایت آن،افزایش اعتمادبه نفس کودک،تقویت حس همکاری،تقلید)
انواع پازل وجورچین بخصوص پازل اعضای بدن انسان یا حیوانات کمک به آموزش مفاهیم،اشکال،درک اعضای بدن،هماهنگی چشم ودست،عبورازخط وسط،ادراک بینایی،جهت یابی وتوجه میکندمثلابرای ساخت آدمک،که باید اعضای بدن را درست درجای خودبچیند تا آدمک به وجودآید،ابتداکودک رامقابل آینه ببرید واعضای بدنش رابه او نشان دهیدوچندین باربرایش تکرار کنیدحتی دست وپایش رابه آینه بچسبانیدتابیشترتوجه کندوبعدبرای درست کردن پازل،ابتدایکبارخودتان آدمک رادرست کنیدتاکودک ببیندبعدآنراخراب کنیدودوباره ازنو بچینیدوازکودک بخواهیدفقطقطعه آخرمثل پا را بچیندوبعدازکودک بخواهیدتابه کمک شماوراهنمایی شماپازل را خودش کامل خراب و ازنو بچیند.

 

آموزش اشکال

انواع صفحه ی سوزنی ویاانواع پک بورددرسایزهای مختلف(آموزش اشکال،مفاهیم،رنگ ها،اندازه ها،تقویت حرکات ظریف،توجه).

مثلا چیدن انواع استوانه ها ازبزرگ به کوچک دریک ردیف یا چیدن تمام استوانه های همرنگ دریک ردیف بدون درنظر گرفتن سایز واندازه آنها ویاقراردادن مثلث،مربع،دایره درجای خودو…

برای آموزش لگوها،پازلهاوپگ بوردها:

ابتدا ازنوع بسیارساده وتکمیل شده ی آن استفاده کنید وتکمیل شده ی آن رامقابل کودک قراردهیدوبعدبه او نشان دهیدکه آن راچگونه خراب میکنیدوبعد مقابل کودک خودتان شروع به چیدن آن کنید وآن رابسازید تااوببیند وقطعه آخرراازاوبخواهید تاسرجایش بگزارد،وقتی با کار آشناشد قطعات بیشتری رابرداریدتااوبچیند ودرنهایت تمام قطعات رابردارید تااوبه تنهایی بچیند.
این بازی راهی برای آرام کردن کودک درزمان شلوغ کاری وهیجان زیاد است:کودک درون جعبه کارتنی قرارمیگیرد ودراین فضای محصور روی کف و دیواره کارتن شروع به نقاشی میکند.

 

پیوند : تمرین افزایش هوش کودک ، افزایش هوش کودک ، هوش کودک ، مغز و اعصاب کودکان ، مغز و اعصاب

منبع : http://draghamohammadpour.com

 

 

دکتر مهران آقامحمدپور بهترین فوق تخصص مغز و اعصاب کودکان

0 نظر

پاسخ دهید

Want to join the discussion?
حس پشتیبانی حرفه ای!

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *