هوش کودک و بیشتر شدن آن را با دکتر مغز و اعصاب کودکان درمیان بگذارید تا راهنماییتان کنند

تمرین افزایش هوش کودک

چگونه میتوان هوش کودک را افزایش داد؟( قسمت چهارم )

هوش کودک

دکتر مغز و اعصاب کودکان

 

 

هوش کودک

باکشیدن دورتادوردست خودوکودک روی کاغذیامقوا،ازکودک بخواهیددوردستش راباقیچی دربیاورد

بعدتشخیص دهدکدام دست متعلق به مادرش وکدام یک متعلق به خودش است.

ادراک بینایی،تقویت مهارتهای ظریف ودستی،توجه،قیچی کردن،تشخیص بزرگی وکوچکی ازفوایداین تمرین است.
روی تخته تصویرآدمکی رابکشید،سپس ازکودک بخواهیدروبه آن بایستد وشمانقاطی ازپشت بدن کودک رالمس کنید.

ازکودک بخواهید محل لمس شده روی بدنش را روی آدمک نشان دهد.این تمرین باعث تقویت آگاهی بدنی میشود.
درغیاب کودک تعدادی شکلات به صورت پراکنده روی فرش قرار دهید.

ازکودک بخواهید همان تعدادشکلات راپیداکند.

هرچه نقش فرش شلوغ ترباشدورنگ شکلات ها به رنگ فرش نزدیکترباشد فعالیت دشوارترمیشود.

این تمرین برای بهبودتمرکز وتشخیص شکل اززمینه مناسب است.

با استفاده از چند مانع یک مسیرمارپیچ ایجاد کنید وازکودک بخواهید بدون برخورد با مانع ازاین مسیرعبورکند.

این تمرین باعث آگاهی فضایی کودک میشود.
با قراردادن نخ ومهره دراختیار کودک ازاوبخواهید تسبیح یا گردنبنددرست کند.

این تمرین برای بهبود توجه وتمرکزوتقویت مهارتهای دستکاری کودک مناسب است.
دریک تمرین ساده ازکودک بخواهید تاتوپ های کوچک پلاستیکی رابافوت کردن درون نی ازدرون رول دستمال کاغذی عبوردهد.

مشاوره با دکتر مغز و اعصاب کودکان

(فوایدآن:توجه وتمرکز،تقویت دم وبازدم)

کودک راروی یک تاب به صورت نشسته قرار و او را به صورت خطی (فقط دریک جهت نه درجهات مختلف)حرکت میدهیم

وازاومیخواهیم درهمین وضعیت که درحال حرکت است

دریک بازی توپ گیری شرکت کند به این صورت که مادر توپ رابرای کودک می انداز د وکودک باید توپ رابگیرد

آن راازخطوسط بدن خود عبور دهدودرطرف دیگرش روی زمین که سبد توپ قراردارد

بیندازدودرپایان تعدادتوپ هایی که توانسته است درسبدبیندازدرا میشماریم وبه او امتیاز میدهیم .

این بازی باعث تقویت یکپارچگی حسی،هماهنگی چشم ودست وتوجه بینایی میشود.
کودک راروی تاب به صورت نشسته قراردهیدویک چوب یا میله پلاستیکی بلند یاحتی پشه کش به دست او بدهیدوازاو بخواهیدتا فرض کند که درقایق نشسته وباید پارو بزند وبا ریتم پارو زدن او برایش موسیقی پخش کنید وتاب راهر۵ دقیقه یکبار متوقف کرده و درجهت دیگری حرکت دهید.(فواید:حفظ تعادل،تحریک حس وستیبولاروعمقی،عبوازخط وسط،هماهنگی دوطرفه،هماهنگی چشم ودست،توجه شنوایی)

 

پیوند : هوش کودک ، هوش ، مغز و اعصاب کودکان ، دکتر مغز و اعصاب ، مغز و اعصاب

منبع : http://draghamohammadpour.com

 

 

دکتر مهران آقامحمدپور بهترین فوق تخصص مغز و اعصاب کودکان

0 نظر

پاسخ دهید

Want to join the discussion?
حس پشتیبانی حرفه ای!

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *