هوش کودک و

آموزش افزایش هوش کودک (قسمت ۸)

روشهای افزایش هوش کودک

از کودک بخواهید روی کاغذ نقاشی بکشد و سپس با چسباندن کاموا نقاشی اش را رنگ کند. این بازی برای تقویت مهارت چشم و دست و حرکات ظریف مناسب است.

دو سبد در دو انتهای یک مسیر قرار دهید و داخل یکی از آنها توپ های کوچک ومتوسط قرار دهید. ازکودک بخواهید در حالیکه روی یک پایش می پرد (لی لی) توپی را از داخل سبد یک طرف به داخل سبد طرف مقابل برساند. این تمرین موجب تقویت کنترل تعادلی کودک و توجه و تمرکز می شود.

از کودک بخواهید روی یک پا بیایستد و توپ را به داخل سبد پرتاب کند. این تمرین موجب تقویت کنترل تعادلی کودک و تمرکز و توجه می شود.

 

فوق تخصص مغز و اعصاب کودکان

مادر تصاویری روی کاغذ بکشد که قابلیت داستان سازی یا مرتب کردن بر مبنای وقایع داستان دارد و از کودک بخواهید تا برای تصاویر داستان بسازد یا میتوانید از کارت هایی که بیانگر یک داستان هستند استفاده کنید و از کودک بخواهید آنها را به ترتیب وقایع داستان بچیند. این بازی باعث تقویت مهارت های کلامی، خیال پردازی، خلاقیت و توجه می شود.

در مقابل کودک مکعب های رنگی را با ترتیب مشخصی روی هم بچینید و پس از چند ثانیه آنها را به هم بریزید و از کودک بخواهید آنها را به همان ترتیب قبلی بچیند. از تعداد مکعب های کم شروع کنید و با افزایش تعداد و تنوع رنگی مکعب ها فعالیت را دشوارتر کنید. این بازی نیز برای تقویت حافظه کوتاه مدت و تمرکز مناسب است.

روی زمین با استفاده از نوارچسب کاغذی چند مسیر پیچ درپیچ بکشید به صورتی که همه این مسیرها به ترتیب از سمت راست شروع شوند،یکدیگرراقطع کنند ودرسمت چپ ترتیب آنها عوض شود(مثلا اولین مسیر در آخر قرار بگیرد). در انتهای یکی ازمسیرها خوراکی یا اسباب بازی کودک راقراردهید وازکودک بخواهید مسیری که به خوراکی یا اسباب بازی میرسد راپیدا کرده وبه سمت آن حرکت کند. (هربارخوراکی رادرانتهای مسیر دیگرقراردهید)این بازی به ادراک بینایی وتوجه دیداری کمک می کند.

 

بازیهای کودکان پنج سال به بالا

آبرنگ و یک سطح مناسب برای نقاشی(شیشه یا کاغذیا تخته) روی زمین قراردهید وازکودک بخواهید درحالت ایستاده وباپا،با استفاده ازآبرنگ روی سطح مورد نظرنقاشی بکشد.این تمرین موجب تقویت مهارتهای تعادلی،حرکتی و ترسیمی کودک میشود.

دسته دو قاشق یکبار مصرف را بهم بچسبانید و ازکودک بخواهید مانند یک انبر، وسایل کوچک که درکف قاشق جا می شوند را در هر دو کفه قاشق قراردهد و جابه جا کند. می توانید این کار را چندبار خودتان جلوی کودک انجام دهید تا او یاد بگیرد و بعد او انجام دهد. این باعث تقویت هماهنگی چشم و دست می شود.

توپ بازی با دیوار:کودک با زدن توپ به دیوار سعی کند ازافتادن آن روی زمین جلوگیری کند. تمرین برای تقویت هماهنگی و مهارتهای حرکتی وتمرکز مناسب است.

افزایش هوش کودکان نوزادان

کامل کردن نقاشی های نیمه تکمیل (فوایدآن:توجه، تمرکز، حرکات ظریف، ادراک بینایی و…)

نیمه ی یک پروانه را بکشید و از کودک بخواهید نیمه ی دیگر و قرینه ی پروانه را با نگاه کردن و توجه به نیمه ی کشیده شده آن بکشد.

برای کودک یک جاده مارپیچ بکشید و از کودک بخواهید از بین دوخط (درون جاده) عین همان خط را بکشد بدون اینکه به دو خط برخورد کند.

فوق تخصص مغز و اعصاب کودکان

نقطه بازی (سرعت عمل،دقت)

روی کاغذ یکسری نقطه میگذارید (۸ تا ستون در۸ ردیف یا میتواند بدون هیچ نظم خاصی باشد)بعد هرکس به نوبت می تواند فقط دوتا نقطه که کنارهم هستن یعنی هیچ نقطه ای بین آن دونقطه نباشدرابه هم وصل کند،هرکسی که زودتر بتواند یک مربع درست کند ۱ امتیازمثبت میگیرد درواقع هرکسی که آخرین ضلع مربع را زودتر بکشد او امتیاز میگیرد. درانتهای بازی هرکسی که تعداد بیشتری مربع ساخته، برنده میشود.

از کودک بخواهید که چشمانش را ببندد و پشت کمر یا کف دست کودک اشکالی بکشید مثل حروف، اعداد و… سپس از او بخواهید تا بگوید شما چه چیزی کشیده اید. این بازی به تشخیص و توجه لامسه کمک می کند.

افزایش هوش کودکان با بهترین فوق تخصص مغز کودکان

چند کاسه ی کوچک مقابل کودک قرار داده و زیر یکی از آنها گوی کوچکی قرار دهید. سپس در مقابل کودک کاسه ها را چند بار جا به جا کنید. از کودک بخواهید کاسه ای که گوی زیر آن است را نشان دهد. این بازی به توجه بینایی کمک می کند.

روی یک قسمت مشخص شده از زمین دایره هایی بکشید به صورتی که یکدیگر را قطع کرده باشند و قسمتی از هرکدام آنها داخل دایره ی دیگر قرار داشته باشد. از کودک بخواهید از یک طرف این قسمت به طرف مقابل برود به صورتی که پایش روی خط دایره ها قرار نگیرد و در فضای خالی دایره ها پایش را قرار دهد.این بازی به ادراک بینایی فضایی و توجه دیداری کمک میکند.

کودک همزمان با اینکه توپ رابرزمین می اندازد ومیگیرد(دیریبل زدن)باید ازروی بالشتک هایی که به عنوان مانع درمسیرراه او قرارگرفته بپرد،بدون آنکه به آنهابرخورد کند یا میتواند اول با توپ دیریبل بزند وبعدبپرد.تقویت ادراک بینایی ،توالی حرکتی، توجه وتمرکز، تحریک حس و سیتیبولار وعمقی، هماهنگی دوطرفه، تعادل، هماهنگی چشم و دست از فواید این بازی است.

جدول سودوکو

ازکودک بخواهید توالی موجوددرهرردیف راپیدا کند وجای خالی رادرهرردیف پرکند. مثلا درردیف اول مرغ،جای خالی ۱،پروانه،گل،جای خالی۲،سنجاب،جای خالی۳،گل است. باتوجه به توالی متوجه می شویم که ردیف اول ترتیب به این شکل است مرغ،سنجاب، پروانه، گل. درنتیجه جای خالی ۱،سنجاب است و جای خالی ۲،مرغ است و جای خالی ۳ پروانه است. این فعالیت را میتوان روی کاغذ انجام داد. که تمرین بسیار مناسبی برای استدلال و ادراک بینایی است.

چندنقطه روی یک صفحه مشخص کنید وازکودک بخواهید به نحوی نقاط را به هم وصل کند که شکل مشخصی ایجاد شود. (مثلا یک مثلث یا ذوزنقه و…)بهتراست ابتدا ازشکلهای ساده ترشروع کند وبا پیشرفت کارشکل ها دشوارترشود. مثلا اول مربع بسازد بعد مستطیل سپس مثلث ودرمراحل دشوارتر ذوزنقه و چندضلعی و…

این بازی به ادراک بینایی وتوجه دیداری کمک می کند.

توپی را به سر طنابی بسته و آن را حول یک نقطه در یک مسیر دایره ای روی زمین بچرخانید. ازکودک بخواهید از روی طناب و توپ بپرد. این تمرین موجب تقویت کنترل تعادلی کودک، سرعت عمل و تمرکز و توجه می شود. با مقواهای رنگی و با کمک کودک شکل درخت، خانه،ابر، خورشید و…درآورید سپس ازکودک بخواهید با دوختن آنها با نخ وسوزن به یک سطح کارتونی تصویرراکامل کند.این تمرین به خلاقیت و حرکات ظریف کودک کمک می کند.

وسایل مورد نیاز:توپ،بالشت

 

فوق تخصص مغز و اعصاب کودکان

یک توپ پلاستیکی را بین دوساق پای کودک یا دوزانوهای کودک قراردهید وازکودک بخواهید ازروی بالشت هایی که به عنوان مانع برای او درمسیرراهش قرارداده اید جفت پا بپرد ودرعین حال به آنهابرخورد نکند وتوپ راهم بین زانوهایش حفظ کند و یا اینکه میتواند به جای جفت پا پریدن،به صورت زیکزاک ازبین موانع به همراه توپ عبورکند. (تقویت حرکات درشت،تعادل،توجه،ادراک بینایی و…)

کودک همراه پدریامادر،بادرآمدن صدای آغازبازی که می تواند صدای سوت باشد ویا آغازیک موسیقی،ازسرفرش شروع به دویدن می کنند ودستشان را به سردیگرفرش می زنندوبعددرآنجا ۵ تا طناب یا پروانه می زنند وبعدازآن که طناب زدند به صورت لی لی زدن دوباره به نقطه شروع برمیگردند.این تمرین به برنامه ریزی حرکتی،سرعت عمل و کنترل هیجان کمک می کند.

با مقوا مثلث های کوچکی در بیاورید. ازکودک بخواهید با کنارهم قرار دادن مثلث ها اشکال هندسی جدید بسازد.(مربع، مثلث، لوزی، ذوزنقه، مستطیل، پنج ضلعی و…) این تمرین موجب افزایش تمرکز وبهبود ادراک دیداری_فضایی می شود.

در یک متن یا عبارت از کودک بخواهید مثلا دور تمام حروف(ر) درمتن خط بکشد. این تمرین برای بهبود توجه مناسب است. ازآنجایی که کودک نمیتواند بخواند حرف(ر) ازقبل به او نشان داده و بگوید که دنبال این شکل درمتن بگردد.

یک سینی پلاستیکی نازک و یک آهنربا و تعدادی پیچ کوچک فراهم کنید. دریک سمت سینی سوراخ هایی به اندازه ی پیچ ها ایجاد کرده وسوراخ ها راشماره گذاری کنید.پیچ هارادرسمت دیگرسینی قرار دهید. ازکودک بخواهید با کشیدن آهنربا از زیرسینی، پیچ ها را ازآن سمت سینی به طرف سوراخ مورد نظر شما هدایت کند. مثلا به کودک بگویید یک پیچ داخل سوراخ شماره ۳ بیاندازد اگر درک شماره گذاری برای کودک مشکل است می توانید سوراخ مورد نظر خود را با اشاره دست به او نشان دهید. این تمرین برای تقویت توجه و تمرکز مناسب است.

 

 

دکتر مهران آقامحمدپور بهترین فوق تخصص مغز و اعصاب کودکان

0 نظر

پاسخ دهید

Want to join the discussion?
حس پشتیبانی حرفه ای!

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *