بهترین روش درمان کودک بد غذا

رفتار با کودک بد غذا

در برابر بدغذایی کودک چه باید کرد ؟

تماشای کودکی که ظرف غذایش را کنارمیزند،کارآسانی نیست.همه والدین می خواهند کودکان خردسال آنها غذایی مقوی بخورند، و وقتی فکر می کنند و یا حس می کنند که درست تغذیه نشده اند، نگران می شوند. ولی به خاطر داشته باشید که تغییرات روز به رو زیا ماه به ماه دراشتهای کودک کاملا طبیعی است و برخی کودکان همیشه درمورد غذایشان سخت گیرهستند. بسیاری ا زکودکان خردسال ،آنقدر بدغذاهستندکه تمایل دارندفقط از یک نوع غذا بخورند،برخی نیزکه وضعیت تغذیه ای خوبی داشته اند به یکباره ایراد گیرمی شوند.

آموزش تغذیه کودکان

توسط بهترین فوق تخصص مغز و اعصاب کودکان

به نظرمتخصص های اطفال تازمانی که الگوی رشدکودک مناسب است،می توانید درمورد عادت روزانه غذا خوردن اوراحت باشید.درمورد نگرانی خودباپزشک کودک صحبت کنید.اواطلاعاتی در مورد قد و وزن کودک اززمان تولددارد،به طوری که با رسم منحنی رشد کودک روی جدول رشد،طبیعی یا غیر طبیعی بودنرشداورابررسی می کند.

همانطور که نادیده گرفتن آنچه کودک می خورد یا نمی خورد ،عاقلانه نیست،یک دنده بودن هم درست نمی باشد،زیرا به تدریج،به جنگ وجدل،بدل خواهدشد.

بکوشید، میزان مصرفی غذای کودک را برای دوهفته اندازه گیری کنید.این غذا شامل وعده های اصلی وهمین طور غذاهای بین وعده هاست.مدت زمانخوردن غذارانیزدر نظر گیرید.بررسی کنید، آیا دستورغذایی متعادلی داشته است.در مورد تغذیه خوب، مطالعه کنیدوتوصیه های پزشکتان را در این موردجویا شوید. ممکن است از دریافت این حقیقت که رژیم غذایی کودکتان کاملامتعادل است و تنها به یک قرص کوچک ویتامین در روز نیازمند است،متعجب و آسوده خاطرشوید.راه حل های زیر،برای به حداقل رساندن مشکلاتی که دربسیاری ازخانه ها درهنگام صرف غذاپیش می آید،طراحی شده اند.

مصرف خوراکی هارابین وعده های غذایی محدود کنید.

اگردرموردبی اشتهایی کودکتان درهنگام صرف غذا نگران هستید،کمی بیندیشید.

احتمالابین وعدهها،برای رفع گرسنگی کودک،خوراکی های خاصی به اوداده اید.حتی اگرخوراکی های سالمی نظیرگردو،میوه،هویج،کشمش ویاپنیربه اوداده باشید،چون این غذاهامنبع اصلی کالری اند،اشتهای اورادرهنگام صرف وعده های شام ازبین میبرند.

زمان صرف غذا را نشاط آور کنید

وعده های غذایی یک رخدادخانوادگی خاص هستندنه میدان جنگ.

کودک را درگیر کنید.کودک سخت گیروبدغذای خودرادرآماده کردن غذاشرکت دهید.بگذارید،درخریدازفروشگاه،چیدن میزوپختن غذا به شما کمک کند تاغذابرایش جالب ترباشد.جیسون پنج ساله تازمانی که درخریدوآماده کردن لوبیا به مادرش کمک نکرده بود،به سبزیجات دست نمیزد.اما این بار از نقش داشتن درآماده کردن شام آنقدرهیجان زده بودکه می خواست هرکس مقدارکمی لوبیا برداردتابخش زیادی ازآن،برای خودش باقی بماند.

انتخاب ها را محدود کنید. ازکودک نپرسید که آیا سبزی می خواهد، یا نه. به جای آن از اوبپرسید، اسفناج می خواهد یا کدو. فرصت های کمتری برای (نه)گفتن به او بدهید.

به غذاهای کودکان، تنوع و جاذبه بدهید. هم کودکان هم بزرگسالان غذاهایی را دوست دارند که جذاب و اشتها آور باشند. مادری با درست کردن گلهایی از سبزیجات به بدغذایی او پایان دادچون کودک عاشق خوردن آنهاشده بود.مادردیگری عکس برگردان های جالبی رازیربشقاب کودکش چسباند تا فقط پس ازخوردن غذایش به طورکامل،بتواند آنهاراببیند.بشقاب کودک را زیاد پر نکنید و همچنین، غذاها را با تزیین های چشم گیر و به شکل هوس انگیزی درظرف غذا بکشید. به رنگ، ظاهر و مخلوط طمع ها نیز فکر کنید. برای مثال، پس ازخوردن پرتقال، شیرمزه خوبی نمی دهد.

توجه نکنید.

در بیشتر اوقات، مقاومت کودک در برابر غذا خوردن، بافشار و توجه والدین نسبت به غذا نخوردن او، تشدید میشود. به طور کلی، میتوان چنین وضعیتی را با به کارگیری روش هایی درباره غذا و غذاخوردن دگرگون کرد. بدین ترتیب که غذای کمی به کودک بدهید و در مورد آنچه میخورد یا نمیخورد نظر ندهید.اگر غذایش را تمام کرد از اونپرسید که آیا باز هم میخواهد یا خیر. اگر بیشتر میخواهد، بدون هرگونه توضیحی به او بدهید. باید مطمئن باشید که بین وعده ها چیز زیادی نمیخورد و او را در این مورد محدود کنید تا گرسنه باشد.

خوب غذاخوردن را در کودک تقویت کنید و به او پاداش دهید.

اگر نادیده گرفتن، اثری نداشت و میخواهید که کودکتان ازغذایی خاص بیشتر بخورد، روشهای زیر را به کار ببندید:

از قانون (نه،متشکرم)استفاده کنید. باوضع این قانون که هرکس سرمیز،درپاسخ مادرکه غذایی رابه اوتعارف می کند کلمه(نه،متشکرم) را به زبان آورد، باید مقدارکمی از آن غذا راب چشد،حتی اگر بداند آن غذا را دوست نداردو یا بخصوص، هنگامی که تا به حال آنرا نچشیده باشد.این مقدار، میتواند به کوچکی یک دانه ذرت باشد. با این روش،کودک غذاهای بیشتری راتجربه می کندودرنتیجه درمی یابدکه به برخی از آنهاعلاقه مند است.وقتی کودک به این قانون عمل کرد،او راتحسین کنیدو پاداشی نظیر اجازه تماشای تلوزیون به مدت بیشتر،یک دسر مورد علاقه پس از شام، یاچیزی شبیه اینها به او بدهید.

به تدریج، درخواستها را افزایش دهید. درصورت همکاری کودک باشما درقانون قبلی،پس از یک هفته،مقدارغذایی را که باید بچشد،بیشترکنید.(مثلا به اندازه دودانه ذرت.)همیشه به خاطر پیشرفت تشویقش کنیدوهرگزمنصرف نشوید.اگرازغذای خاصی متنفراست،به سادگی وضعیت کنونی را حفظ کنید.

فشارنیاورید،ولی محکم رفتارکنید.کودکی که غذاراامتحان نکند،پاداش دریافت نخواهد کرد،حتی اگرآن غذایادسر،برای دومین باربه او پیشنهاد شده باشد.

شکایات بدنی بی اساس برای غذای متفاوت

همه کودکان، گاهی ازبیماری به عنوان بهانه استفاده می کنند،ولی در برخی به نظر می آیدکه نشانه های بیماری ظاهرشده، پس به طور مبهمی رفع می شوند.به هر حال، هیچ گاه ناراحتی جسمانی را نادیده نگیرید و قبل ازهرگونه تصور، شکایات تکرارشونده یا نامعمول راباپزشک درمیان بگزارید.

بهترین فوق تخصص مغز و اعصاب کودکان

درهرصورت،وقتی کودک درست قبل ازیک امتحان یا دراولین روز رفتن به مدرسه،به نظرافسرده می آید وشکایت هایش ظاهر می شود،بایدبرای تغییر این رفتار،کوشش کنید.دراین بخش راه هایی را برای رفع بیماری های دروغین درمنزلتان خواهید یافت.

معیارهای روشنی را به کارگیرید.

کودک باید بداندبرای آنکه بتواندبه خاطربیماری درخانه بماند،معیارهایی خاص وجوددارند.قوانین رابرای کودک توضیح دهید وباثابت قدمی آنهارابه کارببرید.

برای مثال،یک قانون می تواند اینگونه باشد که تادمای بدنش به ۳۸درجه سانتی گراد نرسد،ویا علایم مشاهده شدنی بیماری نظیراسهال یااستفراغ وجودنداشته باشد،بایدبه مدرسه برود.قانون دیگرمی تواند اینگونه باشد:کسی که آنقدرمریض است که نمی تواند به مدرسه برود،پس به اندازه کافی بیماراست تا نتواندفوتبال تمرین کند.برخی مدارس برای محدودکردن بیماری های مسری،قوانین خاص خودشان رادارند.این مدارس نیز میتوانندمعیارهایی رابرای شما فراهم کنند.

درمان کودک بد غذا با بهترین فوق تخصص مغز و اعصاب کودکان

نمونه ای اررفتارسالم باشید

گاهی تقلیدازبزرگترهاموجب افسردگی کودکان خردسال می شود.اگرشماهمیشه ازدردوناراحتی،وازدکترودواشکایت داشته باشید،کودک شما نیزاحتمالاهمین گونه رفتارخواهدکرد.مراقب چیزی که درحضورکودک می گویید باشید،حتی وقتی به سوال ساده ای نظیر(حالت چطوره)پاسخ می دهید.

ازحمایت بیش ازحدخودداری کنید.

اگرکودک زمین خوردودستش زخم شد،این حادثه رابیش ازحدبزرگ جلوه ندهید.

باترس ووحشت به هرعطسه ای واکنش نشان ندهید.به خاطرداشته باشیدکه همه خراشها به پانسمان احتیاج نداردودرحقیقت،حتی بدون پانسمان ودرمعرض هوا زودتربهبود می یابند.البته خراش پوستی رانادیده نگیرید،امابیش ازحدنیزواکنش نشان ندهید.باکودک همدردی کنید،اوراببوسید،ووانمودکنیدکه اتفاق مهمی رخ نداده است.

به کودک بیاموزید،چگونه با تنش روبه روشود.

برای شکم درد،سردرد،یادیگرنشانه های بدنی که با تنش ایجاد میشوند،به این نکته توجه داشته باشیدکه چنین نشانه هایی حتی اگرناشی از یک بیماری واقعی نباشدنیز،حقیقی هستند.

راه های جدیدی رابرای جلب توجه به کودک بیاموزید.

برخی کودکان برای جلب توجه شما،ازشکایت مداوم استفاده می کنند.بکوشید،راه های سودمندتری برای جلب توجه به آنهابیاموزید.

باکودک،همدردی کنید.به کودک بگوییدکه احساسش رادرک می کنیدونظرخودرادرموردآنچه اتفاق افتاده است،برای اوتوضیح دهید.برای مثال:((هروقت که دارم به بچه غذا میدم،انگارناراحتی.می دونم بعضی وقتها احساس حسادت می کنی ودوست نداری یه برادرکوچولوداشته باشی ،ولی بیا یه علامت رمز باهم داشته باشیم.بدین ترتیب که هروقت کسی درمورد خوشگلی برادرکوچولوت حرف زد،به من چشمک بزن.)

چندروش مثبت،برای جلب توجه به اوبیاموریدوسپس همراه بایکدیگربه آنهاعمل کنید،نظیر(مامان،بیانگاه کن،ببین چی ساختم.)

وقتی کودک ازروش های بالا استفاده کرد،باپاداش اوراتشویق کنید.هنگامی که اوبرای جلب توجه،به شما کمک می کندیادرکاری باشماهمراه میشود،اورادرک کنید.درمواقعی که تقاضای توجه نداردنیزبااووقت بگذرانید.

راههای نامناسب اورابرای جلب توجه،نادیده بگیرید.وقتی کودک شما می گویدکه دچارسردرداست،یک مسکنیایک استراحت کوتاه رابه اوتوصیه کنیدوبه کارخودتان مشغول شوید.درصورتی که مساله جدی نباشد،نگرانی زیادی نشان ندهید.

رفتارسالم راتقویت کنید.

برای درمان کودکی که دچارشکایتهای بی اساس بدنی است،تحسین وپاداش دادن به خاطررفتارسرشارازسلامتی اش بسیارمهم است.فرض کنید،کودک شماقبل از یک امتحان،دچارتب خفیفی شده است،امابه جای آنکه دراثرآنفولانزابی تابی کند،میگوید که اشتهایش خوب است،ازورزش لذت برده،وبدون ناراحتی سرجلسه امتحان حاضر میشود.این رفتارفوق العاده است.این حقیقت را به کودک بگویید.

باتقلب وتظاهرمقابله به مثل کنید.

حتی اگراطمینان داریدکه کودک شماتظاهربه بیماری می کند،وانمود کنید که بیماربودن کودک راباورکرده اید.به یک پرستارنگران تبدیل شویدوبایک نقشه خاص اورادرخانه کسل کنید.با بیماربازی کنید،کودک رابه بسترببریدومجبورش کنیدتادرآنجابماند.فقط ونان وچای به او بدهیدوتوضیح دهید که بیمارترازآن است که بتواندچیزدیگری بخورد.تلوزیون راخاموش کنید،زیرااوبایدچندین ساعت بخوابد.باانجام این نقشه،ازاینکه دوباره به مدرسه برودوفعالیتهایش راازسربگیرد،بسیارخوشحال خواهدشد.

موارد مهم که شاید شما را به اینجا رسانده: بهترین فوق تخصص مغز واعصاب کودکان ، بهترین فوق تخصص مغز واعصاب ،  مغز و اعصاب ، بهترین دکتر مغز واعصاب کودکان ، دکتر مغز واعصاب ، دکتر متخصص مغز واعصاب ، روانپزشکی ، جراح مغز واعصاب ، بهترین دکتر مغز و اعصاب ، روانشناسی ، رشته روانشناسی ، روانپزشک ، رشته روانپزشکی ،دکتر مغز و اعصاب کودکان ، اتیسم ، درمان اتیسم.

نحوه برخورد با کودک بد غذا

 

 

دکتر مهران آقامحمدپور بهترین فوق تخصص مغز و اعصاب کودکان

0 نظر

پاسخ دهید

Want to join the discussion?
حس پشتیبانی حرفه ای!

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *