درمان کودک بی اشتها

درمان بی اشتهایی کودک

راه درمان بی اشتهایی کودک

هرچند بی اشتهایی عصبی(آنورکسیانرووزا)وبولیمیا معمولا در دوره ها و زمان بلوغ یا پس از بلوغ مشاهده می شوند، ولی پایه این مجموعه اختلالات زودترگذاشته می شود.هردوحالت،برای بدن زیانباراست وحتی می توانندبه اختلالات رفتاری تهدیدکننده زندگی بینجامند.بنابراین،والدین بایدازدواختلال آگاه باشندتارفتارهایی راکه درایجادآنهانقش کمک کننده دارند،خنثی سازندواحتمالابتوانند،نشانه های وقوع بیماری را کشف کنند.

کودک بی اشتها

بی اشتهایی عصبی وبولیمیا،اگرچه درنشانه هاوتظاهرات بدنی متفاوت اند،امادراصل دوشکل گوناگون ازیک ریشه هستند:فردی که اغلب یک دختر جوان است به خاطرفکرکردن زیادبه اینکه چاق است،روبه تحلیل می رود.

این دختردرپرده ای ازاحساسات نادرست درگیرمیشودوباحساس شدن به ظاهربدشکل خود،اهمیت غذاووزن وشکل وبدنش،عذاب میکشد.

نگرانی این نوجوان درموردچاقی تقریبا موجب دست کشیدن کاملاوازغذامیشود.اواغلب گرسنگی میکشدوتصورمیکندیک لقمه غذانیزبرای او زیاداست.بیمارممکن است،برای محدودکردن مصرف غذا،تشریفات زیادی راچه درطبخ وچه درمصرف غذاایجادکندیاممکن است،فقط برخی ازغذاهابخورددراینهنگام والدین بیمارهرروشی را می آزمایندتااورابه خوردن وسوسه کنند.

دانستن این مطلب برای والدین ضروری است که بیماربی اشتهادرواقع،درحال تلاش برای کنترل زندگی خودش است.اختلال تغذیه ای یک روش دفاعی برای مقابله موفقیت آمیزبابخش کوچکی ازوجودبیماراست.این بیماران ممکن است به علت ترس از گذشت زمان،بادورشدن ازوالدینشان مخالفت داشته باشند.

بیمار دچار بولومیا،کمتر در مورد آینده نگران است.این بیمار برای خودداری از پیامدهای پرخوری، راهی پیداکرده است. این افراد در اغلب موارد، ظواهری مطمئین دارند،اما احساس درونی آنها کاملا متضاد است.اگرچه ممکن است، مشکلات خانوادگی تاثیراتی داشته باشند، امامهم ترین عللی که ذکرشده اند عبارتنداز:

تمایل شدید برای لاغر شدن و ترس از افزایش وزن.

بهترین فوق تخصص مغز و اعصاب کودکان

این فرد دچاربی اشتهایی(آنورکتیک)برای رسیدن به وضعیت ایده آل، از غذاخوردن دست میکشد. او نیز با کاهش وزنش راضی وبانمای زشت بدنش برانگیخته می شود.

هیچ اهمیتی برای اونداردکه چندکیلوگرموزن کم کرده است،زیراهنوزبه نظر خودش چاق می آید.اوتغذیه خودرامحدودکرده،ممکن است درهمان حین برای سوزاندن(چربی)بیشتربه ورزش بپردازد.ممکن است،این بیماران حتی رفتارهای بیماران بولیمیک رانیز تقلید کنندوخودرابه بالاآوردن غذایی که خورده اند،مجبور کنند.

بیماربولیمیک افزایش وزن ودریافت غذایی خودرا بدینگونه کنترل می کند که مقادیرزیادی غذا میخورد وسپس با استفاده از داروهایی نظیر مسهل ها ودارو های مدرواستفراغ کردن مصنوعی،بدن راازغذاخالی میکند.این گونه افراد،معمولا به لاغری افرادآنورکتیک نیستندومیتوانند قبل ازپیدایش اثرات جنبی، عادتهای مضرشان را ترک کنند.اثرات جنبی شامل ازدست دادن آب بدن،عدم قاعدگی،اختلالات گوارشی فقدان کلسیم،پتاسیم وسدیم وبیماریهای کبدی،ریوی،وقلبی هستند.سایراثرات جنبی عبارتنداز:تورم غددبناگوشی،ریزش مو،پوسیدگی دندان،خونمردگی دورچشم وروی گونه ها وترک خوردگی پوست انگشتان.

بالغ شدن بسیارپیچیده است.نوجوان برای رسیدن به بلوغ ازمراحل زیادی میگذردوتوجه بیش ازحدبه وزن وقیافه به ویژهاگرازسوی والدینی که برکمال تاکید میکنند،تقویت شود،می تواند با تاثیربریک دخترجوان وایجادیک

اختلالات تغذیه ای،مشکلات رفتاری ساده ای نیستند. تغییرات به کندی صورت میگیرندوراه بازگشت به تندرستی بسیارطولانی است.بنابراین،قصدمافراهم آوردن راه حل نیست،بلکه میخواهیم به شمااعلام خطرکنیم که اگربااختلال تغذیه ای درکودک خودروبه رو هستید،به کمک افراد با تجربه تری نیازدارید.

مغز و اعصاب کودکان

گوش به زنگ علامت خطر باشید.

افراد معمولا دچار بی اشتهایی عصبی وبولیمیا تا حدودی از نظر ویژگی های شخصی و اهمیت به ظاهر، شبیه سایر جوانان هستند، اما بروز این احساسات در آنان به شکلی اغراق آمیز است.با آنکه همه علایم خطرباهم در یک کودک دیده نمیشود، ولی والدین باید درصورت مشاهده چندموردازآنهادرکودکانشان،با کارشناس ها مشورت کنند.

در ادامه با

بهترین متخصص مغز کودکان

همراه باشید

 

محیط خانه میتوانددرایجاداختلالات تغذیه ای،نقش تعیین کننده ای داشته باشد:

تنش های خانوادگی نظیر طلاق،بیماری یا مرگ،تاکیدبیش ازاندازه والدین درموردوزن ووضعیت ظاهری کودکان،نارضایتی مادرازتناسب بدنی خود،وابستگی بین کودک ووالدین،انتظارات بیش ازحدوالدین درمورد کمال،ممکن است به بروز چنین اختلالاتی بینجامد.

مواردزیر،ویژگی هایی هستندکه ممکن است جوانان رابه اختلالات تغذیه ای مستعد گردانند:نیازبه کامل بودن درحدی که هیچ مشکلی ایجاد نکند،هوش بالا،کمال گرایی وبرتری گرایی،انکاراحساسات منفی وناامیدی ها،تمایل شدیدبرای جلب توجه دیگران وسرگرم کردن آنان،نگرانی و اهمیت دادن بیشترازحدبه ظاهر،تناسب بدن ووزن.

تغییرات زیردررفتاروشخصیت کودک،ممکن است،ازمشکلات دیگری خبردهد:

تغییرات ناگهانی درخلق وخو،رفتارغیرمنطقی ونامعقول،واکنش های پیش بینی نشده،ناتوانی درمعاشرت،خندیدن ولطیفه گفتن،دیدکمالگرایانه به زندگی،وسواس درخودداری ازغذاوافزایش فعالیتهای ورزشی،خصوصیات تغذیه ای تشریفاتی،

گرایش متعصبانه به تهیه غذا،نوسان دربین استقلال ووابستگی،نیازشدیدبه اطمینان یافتن ازسوی دیگران.

رفتارهای اختصاصی که درزیرآمده اند،اختلال تغذیه ای را درشخص اعلام می کنند.۲۰تا۲۵درصدکاهش وزن،تغذیه ناچیزیا بی اشتهایی کامل،خوردن مقادیرزیادی غذادریک زمان کوتاه،خوردن مقدارزیادی غذادرتنهایی،استفراغ پس از صرف غذا،استفاده مکررازمسهل وداروهای مدربه مقادیرزیاد،مخفی کردن غذا،یورش به آشپزخانه درنیمه شب وخوردن مقدارفراوانی غذا،صحبت وترس مداوم ازچاق شدن،شکل غیرطبیعی بدن،پوست خشک،چشمان گودرفته،چهره زردیاخاکستری،زخم های روی انگشتان یا درچین لب ها.

رفتارهای زیر،ممکن است همراه باویژگی های بالادرتثبیت اختلال تغذیه ای،نقش عمده ای داشته باشند:دزدیدن غذاازفروشگاه،دزدیدن پول برای خریدغذایاسایر

اقلامی که به حالت های غیرطبیعی تغذیه،مربوط هستند.

 

راه حل و رفع بی اشتهایی کودک

اگر فکر می کنیدکودکتان برخی ویژگی های بالارانشان می دهد،نخستین مرحله بحث وابرازنگرانی درباره وضعیت سلامتی بدن کودک است.حتی اگر این رفتارهافقطبخشی از یک برنامه غذایی زودگذرباشندنیزبهتراست به جای نادیده گرفتن آنها،درموردشان بحث شود.درصورتی که مشکل جدی تری وجودداشته باشد،بایدبه موضوع نزدیکترشویم وآن را کاملاارزیابی کنیم.

باپزشک خانواده یاپزشک اطفال صحبت کنیدوتقاضای کمک بیشتری کنید.

اگرپزشک شما یک دوست خانوادگی قدیمی است ودرمورداختلالات تغذیه ای صاحب نظراست،می تواندبسیارمفیدباشدوعلاوه برپیشنهادبرخی روش ها،پس ازمعاینه بالینی،اثرات جنبی واهمیت سلامت را برایتان به طورخلاصه بازگو کند.

درموردنگرانی های خودباکودکتان صحبت کنید.میتوانید این کاررابه تنهایی ویا درحضورپزشک،انجام دهید.اگرکودک،مشکل را انکار کرد،زیاد متعجب نشوید.

به وعده های مبنی براینکه ازاین به بعد تغییرمیکند،غذابیشترمیخورد،خوش خلق ترمیشودودست ازمصرف مسهل میکشد،اطمینان نکنید.بیماردچاربی اشتهایی عصبی ویا بولیمیادرآن لحظه به گفته هایش عمل می کند،اماپس ازمدتی رفتار قبلی اش راپی میگیرد.اوبایددوست داشتن وپذیرفتن خودرابیاموزداحساس تشنگی وگرسنگی داشته باشدوچگونگی مواجهه سالم با این احساسات راکشف کند.

ازیک متخصص کمک بگیرید.

اگردرباره چگونگی تغذیه کودک خودنگران هستیدوقت راباانتظارکشیدن برای ایجادتغییرات تلف نکنید.ازیک کارشناس که دردرمان اینگونه اختلالات باتجربه است،کمک بگیرید.چنین مشکلی به ندرت به خودی خودناپدیدمیشود،ووقت تنگ است.

باکارشناس،کاملاهماهنگ شوید.قبل ازآغازبه برنامه درمانی،مطمعن شوید که

سولات زیرراازدرمانگرپرسیده اید:

۱-تجربه درمورداختلالات تغذیه ای چه قدراست؟

۲-آیا این مشکلات رابه عنوان یک موردتخصصی درنظرگرفته اید؟

۳-میزان موفقیت شما چه قدربوده است؟.وموفقیت راچگونه تعریف میکنید؟

۴-ازکدام روش درمانی استفاده می کنید؟آیا به نظرشما بستری کردن بیمارضروری است؟درچه مواردی؟

۵-چگونه والدین وسایراعضای خانواده می تواننددردرمان این بیماری شرکت داشته باشند؟

۶-ممکن است مارادرموردمشکلات بیماروپیشرفت او،آگاه کنید؟

۷-هزینه درمان چه قدراست؟

مانندهمیشه ازکودک حمایت کنید،واین نکته مهم رابدانیدکه دراین موقعیت خاص،پشتیبانی شماازاوضروری تراست،زیرا می توانیدبا این کارتاحدی روی تقصیرات کودک سرپوش بگزارید.روندبهبود،ممکن است نیازمندتغییرات دردناکی درمناسبات اخلاقی باشد.درباره احساسات خود با یک شخص فهیم صحبت کنید.یاازکارشناسان کمک بگیرید.درباره اختلالات تغذیه ای،مطاله کنید.

 

 

دکتر مهران آقامحمدپور بهترین فوق تخصص مغز و اعصاب کودکان

0 نظر

پاسخ دهید

Want to join the discussion?
حس پشتیبانی حرفه ای!

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *