تشنج نوزادی

تشنج های نوزادی

بیماری تشنج نوزاد

در این مقاله سعی داریم به یکی از شاخه های مهم مغز و اعصاب که همان تشنج  می باشد بپردازیم.

 

درمان تشنج در نوزادان تازه متولد شده

تشنج های دوره نوزادی احتمال دارد نتیجه علل متعددی باشند ، و تظاهرات بالینی و شرح حال مشخصی دارند . تشنج های ناشی از انسفالوپا ی هیپوکسیک _ایسکمیک ( تشنج های پس از آسفیکمی ) که یکی از دلایل شایع تشنج در نوزادان کا ملا سر موعد است ، معمو لا ۱۲ تا ۲۴ ساعت  پس از آسفیکسی  هنگام تولد رخ می دهند و اغلب به مقا دیر متعارف داروهای ضد تشنج مقاوم اند . تشنج های پس از آسفیکسی  همچنین ممکن است  به دلیل اختلالات متا بو لیک همراه با آسفیکسی  نوزادی ( مثل هیپوگلیسمی و

هیپوکلسمی) رخ دهند . IVHیک علت شا یع تشنج در نوزادان زودرس است و اغلب بین روزهای ۱ تا ۳ زندگی روی می دهد . تشنج های  همراه با IVH با برجسته شدن ملاج ها ، وجود خون در ما یع نخا عی ، آنمی ، لتا رژی ، و اغما همراهند .

تشنج هایناشی از هیپو گلیسمی اغلب  هنگا می رخ می دهند که سطح گلو کز خون به پا یین ترین مقدار پس از تولد کا هش پیدا می کند. برای درمان تشنج از اینجا استفاده کنید.

( ۱ تا ۲ ساعت پس از تولد یا ۲۴ تا ۴۸ ساعت پس از دریافت نا کا فی  غذا ) . تشنج ها ی نا شی از هیپو کلسمی و هیپومنیزیمی

در نوزادان پر خطر رخ می دهند و درمان با کلسیم ، منیزیم ، یا هر دوی آنها ، به خوبی پا سخ می دهند .علل اغلب  تشنج ها یی

که در اطا ق زایما ن مشا هده می شوند ، عبا رتند از تزریق مستقیم  بی حس کننده های موضعی به داخل سر جنین ( که با

برادیکاردی  گذرا و اتساع ثا بت مردمک ها همراه است ) ، آنوکسی شدید ، یا ما لفورما سیون  مادرزادی  مغز. تشنج ها ئی که

پس از ۵ روز اول زندگی رخ می دهند ناشی  از عفونت یا ترک دارو ها می باشند . تشنج های همراه با لتا رژی ، اسیدوز ، و

سابقه خا نوا دگی  مرگ نوزادان ، می تواند ناشی از خطا های مادرزادی متا بولیسم باشد . شیر خواری که یکی از والدینش

سا بقه تشنج نوزادی داشته با شد  نیز با خطر تشنج های  خوش خیم خا نوادگی مواجه است . در یک نوزاد به ظاهر سا لم ،

شروع نا گها نی تشنج هایی که مدت انها کوتاه است و عود نمی کنند در روزهای ۱ تا ۳  زندگی ، ممکن است ناشی از خونریزی  تحت عنکبوتیه باشد . تشنج های کا نونی اغلب  نتیجه انفا رکتوس موضعی مغز هستند . افتراق  تشنج ها از لرزهای  خوش خیم یا

از رعشه ها یی که در نوزادان ما دران دیا بتی ، نوزادان مبتلا به سندرم ترک نارکوتیک ها ، ودر تما م نوزادان پس از بروز یک

حمله آسفیکسی رخ می دهند ، به سختی امکان پذیر است .بر خلاف تشنج ، لرز و رعشه  وابسته به حواس اند ، در اثر محرکها ایجاد می شوند ، و با نگه داشتن اندام متوقف می شوند . حرکا ت تشنجی بصورت فعا لیت  کلونیک خشن و تند وکند شونده تظاهر

می کنند ، در حا لی که لرز با  حرکا ت ظریف و سریع  مشخص می شود . تشنج ممکن است با حرکات غیر طبیعی چشم ، نظیر انحراف تونیک  چشم به یک طرف ، همراه با شد . اگر در تشخیص با لینی تردید وجود داشته با شد ، الکترو انسفا لوگرام غا لبا

فعا لیت تشنجی را نشا ن می دهد . تشخیص تشنج  در دوران نوزادی اغلب مشکل است ، چون نوزاد ، بویژه نو زادان LBW، معمولا فعا لیت حرکتی عمده تونیک _کلونیک را که در کودکا ن بزرگتر دیده می شود ، نشا ن نمی دهند . تشنج های خفیف و بی سرو صدا در نوزادان شا یع اند . نشا نه های بی سرو صدای فعا لیت تشنجی عبا رتند از آپنه ، انحراف چشم ، گیر کردن زبان ،

چشمک زدن ، نوسا ن علائم حیا تی ،و خیره ما ندن .پا یش با لینی مداوم به وسیله الکتروانسفا لوگرام می تواند به تشخیص تشنج های بی سرو صدا کمک  کند .

علائم تشنج در خواب نوزاد

ارزیابی تشخیصی نوزادان مبتلا به تشنج باید شا مل اندازه گیری فوری سطح گلوکز خون  مویرگی به وسیله نوارها ی اندازه گیری ( chemstrip) باشد . علاوه بر با ید غلظت های سد یم ، کلسیم ، گلوکز ، و بیلی روبین را نیز اندازه گیری کرد . در صورت شک به عفونت ، نمونه گیری از CSFو خون برای انجام کشت لازم است . پس از توقف تشنج ، انجام یک معا ینه دقیق برای شناسایی

نشا نه های افزایش فشار داخل جمجمه ، مالفور ما سیون های  ما درزادی ، و بیما ری های سیستمیک ضروری است . اگر نشا نه های افزایش  فشار داخل جمجمه  وجود نداشته باشند ، باید پونکسیون  کمری انجام داد. اگر در این مرحله تشخیص معلوم نشود ، باید ارزیا بی  بیشتری با استفاده از MRI،CT،یا سونوگرافی  مغز ، و آزما یش ها ئی برای تعیین وجود خطا های  مادرزادی  متا بولیسم ، انجا م شود . تشخیص خطا های  مادرزادی متا بولیسم  مخصو صا برای نوزادانی که بدون توجیه  مشخصی به لتا رژی ، اغما ، اسیدوز ، کتونوری ، یا الکا لوز تنفسی  دچا ر می شوند ، ( ر.ک . به بخش X).

تشنج اسپاسم در نوزادان

درمان تشنج نوزادان ممکن است  اختصا صی با شد ، نظیر در ما ن مننژیت یا اصلاح هیپوگلیسمی ، هیپوکلسمی ، هیپو منیزیمی ، هیپونا ترمی ، یا کمبود یا وابستگی به ویتا مین B6.اگر علت قابل شنا سا یی وجود نداشته با شد ، درمان عبارت است از تجویز یک داروی ضد صرع ، نظیر ۲۰ تا ۴۰ mg/kg  فنو با ر بیتا ل ، ۱۰ تا ۲۰ mg /kgفنی توئین (ِDilantin) ، یا ۳/۰ -۱/۰ دیا زپا م

(Valium)، و سپس باید یکی از دو داروی  با مدت  اثر طولانی تر تجویز شوند . درمان حا لت مداوم (استا توس ) صرعی به تجویز مقا دیر مکرر فنوبا ربیتا ل احتیاج دارد و ممکن است  دیازپا م یا میدازولام نیز لازم شوند که مقادیر  تجویز آنها بستگی به نشا نه های با لینی دارد .پیش آگهی دراز مدت تشنج نوزادان معمولا به  علت  زمینه ای و پا تولوژی  اولیه  بستگی  دارد ، نظیر

انسفا لوپا تی  هیپوکسیک – ایسکمیک ، مننژیت ، ترک داروها ، سکته  مغزی ، یا خونریزی .

 

برچسب ها : بهترین فوق تخصص مغز واعصاب کودکان ، بهترین فوق تخصص مغز واعصاب ، فوق تخصص مغز واعصاب کودکان ،  مغز و اعصاب ، بهترین دکتر مغز واعصاب کودکان ، دکتر مغز واعصاب ، دکتر متخصص مغز واعصاب ، روانپزشکی ، جراح مغز واعصاب ، بهترین دکتر مغز و اعصاب ، روانشناسی ، رشته روانشناسی ، روانپزشک ، رشته روانپزشکی ،دکتر مغز و اعصاب کودکان ، تشنج ، تشنج در نوزادی ، صرع .

 

 

دکتر مهران آقامحمدپور بهترین فوق تخصص مغز و اعصاب کودکان

0 نظر

پاسخ دهید

Want to join the discussion?
حس پشتیبانی حرفه ای!

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *