نوشته‌ها

بهترین دکتر مغز و اعصاب و تنگی کانال نخاع گردن و نکاتی که باید رعایت کنید

درمان بیماری تنگی کانال نخاع گردن

راه های  درمانی تنگی کانال نخاع گردن را  یک یه یک بررسی کنیم

کانال نخاع گردن

“تنگی نخاع گردن را  با بهترین دکتر مغز و اعصاب در میان بگذارید

 

تنگی کانال نخاع گردن

تنگی کانال نخاع گردن نوعی بیماری است که درآن کانال استخوانی درون مهره ها تنگ شده است ودرنهایت به نخاع که داخل  آن قرار دارد فشارواردمی آورد.

این فشار موجب بروز مشکلات ودردهای زیادی در ناحیه گردن میشود.

درمواردی که شدت دردوناراحتی دربیمارزیادبوده ویا مشکلات بیمار درحال شدت گرفتن است درمان تنگی کانال نخاع کمربه طریقه ی انجام عمل جراحی می باشد.درغیر این صورت معمولا درابتدا درمان با استفاده از روش های غیر جراحی انجام میگرددوتنها درصورتی که مشکلات بیماربه این درمان ها پاسخ مناسبی ندهد استفاده از عمل جراحی دردستورکارقرار خواهد گرفت.

درمان غیر جراحی تنگی کانال نخاع گردن :

درمان غیر جراحی بیماری تنگی کانال نخاع گردن عموما بااستفاده از  این روش ها انجام میشود:

استفاده از کمربند طبی برای محدود کردن حرکات گردن به مدت سه ماه ، کاهش فعالیت های بدنی شدید وتکراری درسروگردن واندام های فوقانی استفاده از فیزیوتراپی به صورت تحریک الکتریکی برای کاهش دردوکشش سروگردن وتزریق کورتیکواستروئید درفضای اپیدورال اطراف نخاع گردنی برای کاهش التهاب در اطراف نخاع و در نتیجه کاهش فشار برروی گردن

 

” بهترین دکتر مغز و اعصاب  و درمان جراحی تنگی  نخاع گردن و هر آنچه که باید بدانید

درمان جراحی تنگی کانال نخاع گردن

درمان تنگی کانال نخاع گردن به وسیله جراحی به سه طریق انجام میشود .

نوع عمل جراحی تنگی کانال نخاع گردن با توجه به شدت و ضعف این بیماری و توسط پزشک معالج تعیین میگردد.این سه روش جراحی معمول ترین روش های درمان بیماری تنگی کانال نخاع گردن می باشند.

لامینکتومی:

لامینا تیغه استخوانی است که قسمت پشتی حلقه استخوانی مهره رامی سازد.

لامینا یک پوشش استخوانی را درپشت نخاع ایجاد کرده و آن را حمایت میکند .لامینکتومی به معنای برداشتن لامینا است .

فضای بسته اطراف نخاع تبدیل به یک فضای باز شده و فشار ازروی آن برداشته شود.

دیسککتومی قدامی و فیوژن:

درایننوع جراحی ابتدا دیسک بین مهره های گرفتاربرداشته شدهکه به آن دیسککتومی میگویند

به جای آن تکه ای استخوانی که معمولااز لگن بیماربرداشته میشود قرار داده میشود.

به این ترتیب دو مهره مجاور از هم فاصله گرفته و به هم جوش خورده ویکی میشوند.

این کار موجب کاهش فشار برروی نخاع گردنی می شود.

 

کورپکتومی وگرافت استرات:

کورپکتومی به این معنا می باشد که جراح جسم مهره چند مهره مجاور رااز بدن خارج می کند و فضای خالی تولید  شده با استخوان پیوندی (گرافت استرات)که از محل دیگر تهیه شده جایگزین می گردد.از پیچ و پلاک جهت بی حرکت نگه داشتن مهره ها وگرافت بهره گرفته  می شود. از این راه دردرمان تنگی کانال های شدید استفاده می شود.

 

پیوند : بهترین دکتر مغز و اعصاب ، مغز و اعصاب ،  دکترمغز و اعصاب

منبع : http://draghamohammadpour.com

 

 

دکتر مهران آقامحمدپور بهترین فوق تخصص مغز و اعصاب کودکان