نوشته‌ها

هوش کودک و بیشتر شدن آن را با دکتر مغز و اعصاب کودکان درمیان بگذارید تا راهنماییتان کنند

تمرین افزایش هوش کودک

چگونه میتوان هوش کودک را افزایش داد؟( قسمت چهارم )

هوش کودک

دکتر مغز و اعصاب کودکان

 

 

هوش کودک

باکشیدن دورتادوردست خودوکودک روی کاغذیامقوا،ازکودک بخواهیددوردستش راباقیچی دربیاورد

بعدتشخیص دهدکدام دست متعلق به مادرش وکدام یک متعلق به خودش است.

ادراک بینایی،تقویت مهارتهای ظریف ودستی،توجه،قیچی کردن،تشخیص بزرگی وکوچکی ازفوایداین تمرین است.
روی تخته تصویرآدمکی رابکشید،سپس ازکودک بخواهیدروبه آن بایستد وشمانقاطی ازپشت بدن کودک رالمس کنید.

ازکودک بخواهید محل لمس شده روی بدنش را روی آدمک نشان دهد.این تمرین باعث تقویت آگاهی بدنی میشود.
درغیاب کودک تعدادی شکلات به صورت پراکنده روی فرش قرار دهید.

ازکودک بخواهید همان تعدادشکلات راپیداکند.

هرچه نقش فرش شلوغ ترباشدورنگ شکلات ها به رنگ فرش نزدیکترباشد فعالیت دشوارترمیشود.

این تمرین برای بهبودتمرکز وتشخیص شکل اززمینه مناسب است.

با استفاده از چند مانع یک مسیرمارپیچ ایجاد کنید وازکودک بخواهید بدون برخورد با مانع ازاین مسیرعبورکند.

این تمرین باعث آگاهی فضایی کودک میشود.
با قراردادن نخ ومهره دراختیار کودک ازاوبخواهید تسبیح یا گردنبنددرست کند.

این تمرین برای بهبود توجه وتمرکزوتقویت مهارتهای دستکاری کودک مناسب است.
دریک تمرین ساده ازکودک بخواهید تاتوپ های کوچک پلاستیکی رابافوت کردن درون نی ازدرون رول دستمال کاغذی عبوردهد.

مشاوره با دکتر مغز و اعصاب کودکان

(فوایدآن:توجه وتمرکز،تقویت دم وبازدم)

کودک راروی یک تاب به صورت نشسته قرار و او را به صورت خطی (فقط دریک جهت نه درجهات مختلف)حرکت میدهیم

وازاومیخواهیم درهمین وضعیت که درحال حرکت است

دریک بازی توپ گیری شرکت کند به این صورت که مادر توپ رابرای کودک می انداز د وکودک باید توپ رابگیرد

آن راازخطوسط بدن خود عبور دهدودرطرف دیگرش روی زمین که سبد توپ قراردارد

بیندازدودرپایان تعدادتوپ هایی که توانسته است درسبدبیندازدرا میشماریم وبه او امتیاز میدهیم .

این بازی باعث تقویت یکپارچگی حسی،هماهنگی چشم ودست وتوجه بینایی میشود.
کودک راروی تاب به صورت نشسته قراردهیدویک چوب یا میله پلاستیکی بلند یاحتی پشه کش به دست او بدهیدوازاو بخواهیدتا فرض کند که درقایق نشسته وباید پارو بزند وبا ریتم پارو زدن او برایش موسیقی پخش کنید وتاب راهر۵ دقیقه یکبار متوقف کرده و درجهت دیگری حرکت دهید.(فواید:حفظ تعادل،تحریک حس وستیبولاروعمقی،عبوازخط وسط،هماهنگی دوطرفه،هماهنگی چشم ودست،توجه شنوایی)

 

پیوند : هوش کودک ، هوش ، مغز و اعصاب کودکان ، دکتر مغز و اعصاب ، مغز و اعصاب

منبع : http://draghamohammadpour.com

 

 

دکتر مهران آقامحمدپور بهترین فوق تخصص مغز و اعصاب کودکان

افزداش دادن هوش کودک را با بهترین دکتر مغز واعصاب در میان بگذارید تا مشکلاتتان حل شود

تمرین افزایش هوش کودک ( قسمت دوم )

چگونه میتوان هوش کودک را افزایش داد؟( قسمت دوم )

افزداش دادن هوش کودک

مشاوره با دکتر مغز واعصاب

 

 

افزداش دادن هوش کودک

 

زمان حمام رابه زمان اکتشاف وبازی تبدیل کنید.

قاشق های پلاستیکی وآبپاش وکاسه های پلاستیکی رادروان کودکتان بگذارید

اوباآنهاریزش آب راخواهددیدوازآنهالذت خواهدبرد.تفریح دیگری هم میتوان کرد

یک اسفنج رابه کودکتان بدهیداسفنج راخیس کنید،اوازفشاردادن اسفنج وریزش آب لذت میبرد.

این بازی باعث افزایش دقت به محیط،یکپارچگی حسی وهماهنگی چشم ودست خواهدبود.

 

نزدیک کودکانتان بنشینید

 

نزدیک کودکانتان بنشینیدالبته این کاربستگی به سن کودکتان داردمیتوانیداورابخوابانید.

به او بگوییدکه قصدداریدبخوابیدوچشمهایتان راببندید،بعدازچندثانیه چشمهایتان رابازکنیدومشتاقانه به او سلام کنید

یازمان رابه او بگوییدمثلاصبح بخیریاعصربخیرکه اوزمانهاراهم درک کند.

دیدن چشمهای مامان که باز است وشنیدن صدای تبریکش معمولاایجادخنده خواهدکردبعدازچنددور،مکث خودراهنگام خواب بیشتر کنیداحتمال هست که کودک حدود۶ ماهتان ویابیشترشروع به جیغ زدن کند ویا حتی به صورت شماضربه بزندتاشمابیدارشوید.

این فعالیت باعث ایجادتماس چشمی وتوجه بینایی میشودکه برای کودکان باهوشیاری پایین واختلالات طیف اوتیسم مناسب است.

 

باکودکانتان به بیرون ازخانه بروید

 

تنوعی ازبرگهارابرای اوجمع کنید،به او اجازه دهیدآنهارابلندکندوبادستانش بازرسی کند

بدیهی است که این کاربانظارت شماانجام خواهدشد.

برخی ازبرگهارادردستانتان جمع کنیدتااوآنهارابازرسی کندوباجنس آنهاآشناشده ونیزدریابد

که برگهای خشک صداهم خواهدداشت.بااستفادهازیک برگ بزرگ بازی داله موشه رابااوانجام دهید.

این فعالیت برای ادراک حس لامسه فوایدزیادی دارد.

این بازی کمی کثیف کاری است امابرای کودکتان بسیارجالب خواهدبود.کودک ۸تا۱۲ماهتان راروی صندلیش یاروی زمین بنشانید.درمقابل اویک برگه وچندین غذای پوره ای رنگی که صاف شده است قراردهید،اوراتشویق کنیدکه بادستانش نقاشی کند،خواهیددیدکه اوشاهکارخواهدساخت.میتوانیدغذاهارادرصورت اجازه پزشک بافت دارتهیه کنید(به دلیل دردهان بردن کودک)که نقاشی اوبافت دارباشد.این فعالیت برای ادراک حس لامسه مفیداست.

سوالات خود را از  دکتر مغز واعصاب بپرسید

هربارکه یک نوع بازی دالی با کودک انجام میشود

 

هزاران اتصال جدیدبین سلولهای مغزی او شکل میگیردیااتصالات قبلی پایدارترمیشود.

در۳ماه اول کودک بادست وپای خودش بازی میکندوازاین طریق بااعضای بدنش آشنامیشود.

بنابراین اگریک کودک کم توان نمیتوانداینگونه بازی کند والدین میتوانند به او کمک کنند

بنابراین دست وپایش راتکان دهیدوماساژدهید،انگشتانش رابه دهانش ببریدوپاهایش رانزدیک صورتش بیاوریدتابااعضای مختلف بدنش بازی کند.

کودک ظرف چندماه اول زندگی خودمیتواندبادست اشیاکوچک رابگیردونسبت به اسباب بازی های رنگی وصدادارعکس العمل نشان دهدوباچشمانش آنهارادنبال کندوغالباآنهارابه دهان ببرددراین کاربه کودک کمک کنیدواسباب بازی های ساده وبی خطروتمیزدراختیاراوقراردهیدمثل جغجغه،فرفره وتوپ هاویاعروسکهای فشاری.این کارباعث بهبودهماهنگی چشم ودهان وبهبودتشخیص دهان میشود.

 

شیشه شیرکودک

 

دورشیشه شیرکودک پارچه هایی بارنگهای متنوع وجذاب ببندیدتاهمزمان بااستفاده ازشیشه شیر،توجه بینایی اوراهم درگیرکنید.

نوزاد را روی پارچه ابریشمی یاپنبه ای بغلتانیدواجازه دهیدبدن نوزادمستقیماباپارچه درتماس باشد.این کارباعث فراهم شدن تحریکات لامسه برای نوزاد میشود.

دوردستان یا پاهای نوزادزنگوله های کوچکی با نخ ببندید تاهنگامی که کودک دست یا پایش راتکان میدهدبه صدادرآیدوموجب فراهم شدن تحریک شنیداری وآگاهی از اندام ها برای کودک شود.

 

کودکتان راروی زمین درمقابلتان بنشانید

 

یک ماشین اسباب بازی راروی زمین حرکت دهید

اوراتشویق کنید که بعدازشمااین کارراانجام دهدسعی کنید که رفت وآمدماشین رابااوادامه دهید

سپس ماشین راهل داده تابابرجی که با مکعب ها یا کاسه ها ساخته شده برخورد کند این کارکنترل اشیا دردست وهماهنگی چشم ودست وتوجه بینایی رابه او یادخواهدداد.

چندین شی بافت داررابه کودک بدهید،مثلا یک تکه مقوا،روسری نرم،تکه های چمن وماسه و…

حتما تاانتهای بازی درکناراوباشیدومراقب باشیدچیزی رادردهانش نگذارد.همراه هم همه چیزرابررسی کنیدتاازاین طریق هماهنگی بین اطلاعات دیداری ولامسه برای اوایجادشودوبفهمد چیزی که میبیندچه جنسی دارد.

 

پیوند :  افزداش دادن هوش کودک ، هوش کودک ، هوش ، دکتر مغز واعصاب ، دکتر مغز و اعصاب

منبع : http://draghamohammadpour.com

 

 

دکتر مهران آقامحمدپور بهترین فوق تخصص مغز و اعصاب کودکان

تجربیات خود را درمورد بد خلقی و کج خلقی با بهترین دکتر مغز و اعصاب در میان بگذارید و مشکلات خود را حل کنید

تجربیات

تجربیات هم دیگر را با هم بررسی می کنیم

تجربیات

بهترین دکتر مغز و اعصاب

 

تجربیات در باره کج خلقی و بد خلقی

پسر کوچکی به نام علیسان در گریه و زاری  وکج خلقی مهارت استاد گونه ای داشت

والدین او نمی توانستند به راحتی به  جیغ های او بی اعتنایی کنند

ولی سر انجام تصمیم گرفتند تلاش کنند و تا حد امکان به این رفتار علیسان بی اعتنایی کنند

رالف عادت داشت وقتی خواسته هایش بر آورده نمی شد سر میز شام گریه می کرد و جیغ می کشید

پدرش به او گفت که اگر می خواهد به این کار ادامه بهتر است به اتاق خودش برود

ولی رالف به کارش ادامه داد پدرش او را بغل کردو از سر میز شام به اتاقش برد تا در حالی که همه در حال خوردن شامشان هستند

رالف به جیغ کشیدن بپردازد

 

واکنشی جدید

نخستین بار که پدرش این عمل را انجام دادرالف ۵ دقیقه و سی دو ثانیه جیغ کشید نا گهان جیغ او متوقف شد

مادرش به او گفت که غذایش سر میز است

او به سمت میز شام دوید در چند روز بعد باز هم همین صحنه با مختصری اتفاق تفاوت اتفاق افتاد

ابتدا مدت جیغ کشیدن کمی بیشتر شد

ولی به تدریج کاهش یافت هفت دقیقه ، چهار دقیقه و دوازده ثانیه ، پنج دقیقه ، دودقیقه ، پنجاه و پنج ثانیه …

یک روز رالف چند دقیقه جیغ کشید و ناگهان ساکت شد و به سمت میز شام دوید ،

از صندلی خود بالا رفت و دست پدرش را لمس کردتا ببیند همه چیز مرتب است و آیا پدرش او را دوست دارد؟

او فهمیده بود جیغ کشیدن هیچ فایده ای جز بی اعتنایی دیگران ندارد .

بهترین دکتر مغز و اعصاب

 

بی اعتنایی به بد خلقی

 

از آن موقع هر وقت شروع به بد اخلاقی می کردو یا بی اعتنایی بقیه روبرو می شد خیلی زودتر دست از کج خلقی بر می داشت .

وقتی گریه و زاری به پایان رسید ، در باره آن صحبت نکنید وقتی کودک بعد از تمام شدن گریه اش نزد شماآمد ، به او توجه کنید .

( به هر صورت که صلاح می دانید ) طوری رفتار کنید که انگار هیچ اتفاقی  نیفتاده

به او این فرصت را بدهید که به سرعت روابط خویش را با شما ادامه دهد

بی آنکه درباره رفتار او صحبتی بکنید .

وقتی گریه کودکتان تمام شد

بگویید (( بدو بیا می خواهیم بریم گردش ))به او نگویید :

(( به نظرت کارت احمقانه نبود؟ حالا که مثل یک پسر یا دختر بزرگ رفتار می کنی می برمت بیرون .))

چنین رفتاری به او نشان می دهد

گریه و زاری اوبر روی شما تاثیر گذاشته و ممکن است در صورت لزوم ، دو باره این کار را تکرار کند .

 

پیود: تجربیات ، بد خلقی ، کج خلقی ، بهترین دکتر مغز و اعصاب ، دکتر مغز و اعصاب

منبع : http://draghamohammadpour.com

 

 

دکتر مهران آقامحمدپور بهترین فوق تخصص مغز و اعصاب کودکان

تقویت چشم خود را به بهترین دکتر مغز و اعصاب و افراد کار بلد واگذارکنید

غذاهای مناسب برای تقویت چشم

غذاهای مناسب برای تقویت چشم

تقویت چشم

بهترین دکتر مغز و اعصاب

 

 

تقویت چشم

شاید باور نداشته باشید یا این طور ا لقا شده باشد که مواد غذایی در تقویت چشم تاثیر بسزایی ندارد در حالی که مطالعات نشان داده است

به عنوان مثال ویتامین ایی یکی از آنتی اکسیدان های قوی است که در تقویت چشم موثر است .

مقدار توصیه شده ویتامین ایی در مردان بالای ۱۱ سال ۱۰ میلی گرم و در زنان بالای ۱۱ سال ۸ میلی گرم در روز است

بهترین منبع ویتامین ایی نیز آجیل و روغن های گیاهی است

از سوی دیگر سلنیوم به جذب ویتامین ایی و ساخته شدن آنتی اکسیدان ها در بدن کمک می کند

از این رو غذاهای دریایی از جمله مواد غذایی حاوی مقادیرزیاد سلنیوم هستند .

” مشاوره با بهترین دکتر مغز و اعصاب “

 

تغذیه مناسب :

از آنجایی که ویتامین آ  به عنوان یکی از ویتامین های لازم در تقویت چشم از اهمیت بسزایی بر خورد دار است

آن را در هویج بیشتر از دیگر مواد غذایی می توان یافت.

بررسی ها نشان داده است که میزان ویتامین آ موجود در یک هویج متوسط ۲ برابر مقدار توصیه شده در روز است .

پس مصرف این سبزی برای تقویت چشم بسیار موثر است البته مواد غذایی زیاد دیگری نیز وجود دارند

که حاوی مقدار زیاد ویتامین آ و دیگر مواد لازم برای سلامت چشم هستند .

مطالعات دیگری نیز حاکی از آن است که روی چشم را در برابر شب کوری محافظت می کند چرا که روی بخشی از یک آنزیم است

که تعداد رادیکال  های آزاد را کم می کند لذا در جذب ویتامین  آ موثر است . روی را می توان در غذاهای دریایی ، جوانه گندم و آجیل یافت .

 

 چربی ها

نیز برای سلامتی لازم هستند . اسیدهای چرب در واقع زیر بنای چربی ها هستند

بعضی از آنها از این جهت ضروری خوانده می شوند که بدن نمی  تواند آنها را بسازد

باید حتما از طریق مواد غذایی تامین شوند از این رو گفته شده است

اسیدهای چرب ضروری در تکامل بینایی نوزادان نقش بسزایی دارند .

کمبود این مواد به ویژه امگا ۳ در بزرگسالان ممکن است سبب کاهش دید شود

حتی مطالعات نشان داده است که کمبود طولانی مدت آن ممکن است سبب تخریب شبکیه شود

چرا که بدن هر دو نوع اسیدهای چرب ضروری را به پروستاگلاندین تبدیل می کند

که یکی از اثرات آنها کمک به خروج مایع چشم و تنظیم فشار داخل چشم است .

بهترین منبع تامین امگا ۳ ماهی است و مقدار توصیه شده دو بار در هفته می باشد .

 

چشمی سالم

به طور کلی مواد غذایی که برا ی داشتن چشمی سالم توصیه می شود شامل:

روغن کبد ماهی ، جگر و هویج که دارای ویتامین آ هستند ، اسفناج و کلم که لوتئین و گزانتین دارند .

فلفل دلمه ای ، کلم ، توت فرنگی  و پرتقال به دلیل  داشتن ویتامین ث و تخمه آفتاب گردان ،بادام و فندق که دارای ویتامین ایی هستندهمچنین آجیل و غذا های دریای نیز از سلنیوم برخوردارند جوانه گندم و آجیل به دلیل دارا بودن روی و ماهی که دارای اسید های چرب ضروری است از مواد غذایی مهم به شمار می رود.          

 

     

پیوند : تقویت چشم ، چشم ، بهترین دکتر مغز و اعصاب ، دکتر مغز و اعصاب ، مغز و اعصاب

منبع : http://draghamohammadpour.com

 

 

دکتر مهران آقامحمدپور بهترین فوق تخصص مغز و اعصاب کودکان

تجربیات پزشکی ودرمان کج خلقی را با بهترین دکتر مغز و اعصاب در میان بگذارید

تجربیات پزشکی

تجربیات پزشکی را با هم بشنویم

تجربیات پزشکی و کج خلقی

” درمان کج خلقی را از بهترین دکتر مغز و اعصاب  بخواهید” 

دکتر مهران آقا محمد پور فوق تخصص مغز و اعصاب کودکان

 

 

 

تجربیات پزشکی را از زبان بهترین دکتر مغز و اعصاب بشنوید

 

بگذارید تجربه ای را که درباره سوزان داشته ایم برایتان تعریف کنیم .

سوزان نارس به دنیا آمده بود و از همان بدو تولد ، مشکلات تنفسی داشت

همین دلیل پدر و مادرش توجه زیادی به او کرده بودند .

وقتی نه ماهه بود یک روز مادرش برای چند دقیقه او رااز آغوشش بر زمین گذاشت تا کمی استراحت کند .

 

” سوالات خودر ا از بهترین دکتر مغز و اعصاب بپرسید” 

سوزان شروع به بد اخلاقی و گریه و زاری کرد . سپس نفسش را در سینه حبس کرد و مانند روزهای اول تولدش کبود شد .

پدر و مادر سوزان خیلی وحشت کردند و فورا او را کلینیک مغز واعصاب مهر آوردند .

من متوجه شدم وقتی کودک را معاینه کردم و پس از معاینه سوزان را روی تخت گذاشتم دوباره نفسش را در سینه حبس می کند

کبود می شود دوباره کودک را معاینه کردم و سپس برای پدر و مادر سوزان توضیح دادم که او از روزهای اغازین تولد آموخته است

کبود شدن پی آمدهای جالبی از جمله توجه اطرافیان را به همراه دارد

 

” بهترین دکتر مغز و اعصاب و مواردی که باید در مورد کج خلقی بدانید “

به آن ها توصیه کردم که بار دیگر که این اتفاق افتاد اورا در یک محل امن بگذارند و به او توجهی نکنند

فقط هنگامی که دیگر نفسش را در سینه حبس نکرد او را بغل کنند

پیش بینی کردم که این وضعیت احتمالا تا مدتی بدتر هم خواهد شد

همین طور هم شد ولی پیشنهاد کار ساز بودو بدین ترتیب ، مساله حل شد .

 

پیوند : تجربیات پزشکی ، کج خلقی ، بهترین دکتر مغز و اعصاب ، دکتر مغز و اعصاب ، مغز و اعصاب

منبع : http://draghamohammadpour.com

 

 

دکتر مهران آقامحمدپور بهترین فوق تخصص مغز و اعصاب کودکان

درد مفصل (مفصل درد) زانو درد رابا بهترین دکتر مغز و اعصاب درمیان بگذارید و بررسی کنید چگونه می توان آن را درمان کرد

تغذیه در درد مفصل

 

در هنگام درد مفاصل چه غذاهایی مصرف کنیم؟

درد مفصل و زانو درد

بهترین دکتر مغز و اعصاب

مشاوره با بهترین دکتر مغز و اعصاب درباره مفصل درد و روش های درمان آن

مشاوره با بهترین دکتر مغز و اعصاب درباره مفصل درد

 

مشاوره با بهترین دکتر مغز و اعصاب و گرفتن اطلاعات بسیار مفید زانو درد

 

درد مفاصل

 

هنگامی که شما اصطلاح درد مفاصل را می شنوید ممکن است به احتمال زیاد به آتریت فکر کنید.

آرتریت می تواند هردو درد و تورم در مفاصل در مناطقی که در آن استخوان ها در بدن باهم تماس دارند.

آرتروز تنها علت احتمالی درد مزمن نیست.درد و تورم مفصل مشکل شایعی است

که می تواند علل مختلفی از آرتروز گرفته تا بیماری های التهابی داشته باشد.

مطلب زیر راهنمای این افراد در رابطه با رژیم غذایی افراد مبتلا به درد مفاصل است.

۱-ماهی:

اسید چرب امگا ۳ موجود در بدن التهاب مفصل را کاهش می دهد.

امگا ۳ تولید آنزیم هایی را که بافت های غضروف را از بین می برد متوقف می کند.

۲-چای سبز:

سرشار از آنتی اکسیدان است که درد آرتریت راکاهش می دهد.

علاوه بر آن نیکوتین موجود در چای درد را تسکین می دهد.

 

پاسخ به همه سوالات شما در مورد زانو درد با بهترین دکتر مغز و اعصاب 

۳-روغن زیتون:

آنتی اکسیدان و اسیدچرب امگا۳ موجود دراین روغن التهاب موجود در مفصل راازبین می برد.

۴-پرتقال:

میوه های مرکباتی مانند پرتقال سرشار از کلاژن است که برای سلامت بدن مفید است.

ویتامین سی در حفظ سلامت استخوان نیز موثر است.

مشاوره با بهترین دکتر مغز و اعصاب درباره مفصل درد ، زانو درد را بررسی کنید

 

۵-پیاز:

پیاز و پیازچه حاوی ماده شیمیایی نادر به نام کورستین است که درد را تسکین می دهد.

 

پیوند : درد مفصل ، زانو درد ، مفصل درد ، بهترین دکتر مغز و اعصاب ، دکتر مغز و اعصاب

منبع : http://draghamohammadpour.com

 

 

دکتر مهران آقامحمدپور بهترین فوق تخصص مغز و اعصاب کودکان

گرفتگی گوش (درمان گرفتی گوش) را با بهترین دکتر مغز و اعصاب بررسی کنید

گرفتگی گوش

گرفتگی گوش و ۴ راه برای درمان آن

گرفتگی گوش  و درمان گرفتی گوش

بهترین دکتر مغز و اعصاب

 

 

 

گرفتگی گوش

اگر شما حتی یک بار در زندگیتان دچار گوش گرفتگی شده باشید

می دانید که چقدر عذاب آور است ! در این حالت نه تنها سخت می شنوید بلکه اعصابتان هم به هم می ریزد .

در این وضع هر کسی دوست دارد زودتر از این حالت راحت شود.

” درمان گرفتی گوش را به متخصیین ما واگذار کنید” 

 

در این جا یک سری راه کارها برای درمان گوش گرفتگی اشاره شده است:

عوامل زیادی باعث ایجاد گوش گرفتگی می شود

سرما خوردگی، زکام ، حساسیت، گرفتگی سینوس ،ورود آب به حفره های گوش (در اثر شنا یا …)،تغییرات فشار هوا.

بیشتر وقت ها گرفتن گوش خود به خود از بین می رود،ولی گاهی طول می کشد و غیر فعال تحمل است

با انجام روش های زیر می توانید خودتان این حالت را برطرف کنید

 

اولین و سریع ترین راه  :

انجام حالت بلعیدن است،دهان را باز و بسته کنید مثل اینکه چیزی می خورید و عمل بلعیدن را انجام می دهید.

با این کار هوا از داخل سینوس ها خالی شده و مجاری گردش هوا را باز می کند .

این راه درموقع سرماخوردگی و حساسیت که باعث گرفتگی گوش شده است بسیار مفید است.

دومین راه  :

اگر راه اول اثر نکرد ،چند بار خمیازه بکشید بطوری که کاملا دهان شما باز شود ،تقریبا مشابه عمل بلعیدن است

ولی با این تفاوت که دهان بیشتر باز شده ،در این حالت هوا از داخل سینوس ها آزاد شده و از گوش خارج می شود.

سومین راه :

در صورتی که دو راه بالا موثر نبود ،ممکن است گوش گرفتگی شما در اثر وارد شدن آب در آن باشد

حوله ای را روی بخار آب گرم بگیرید و روی گوش قرار دهید .

البته می توان با دست نیز داخل گوش را تمیز کرد ولی خوب این کار خیلی خوشایند نیست.

چهارمین راه :

راه آخر گرفتن یک دوش حمام بخار است

یا می توانید ظرفی از آب را بجوش بیاورید و با نزدیک کردن سر خود روی ظرف پتویی را روی سر خود و ظرف بخار بکشید

بخار را کاملا استنشاق کنید، در این حالت تمامی مجاری تنفسی باز می شوند.

 

پیوند : گرفتگی گوش ، درمان گرفتی گوش ، بهترین دکتر مغز و اعصاب ، دکتر مغز و اعصاب ، مغز و اعصاب

منبع : http://draghamohammadpour.com

 

 

دکتر مهران آقامحمدپور بهترین فوق تخصص مغز و اعصاب کودکان

پیرگوشی (افت شنوایی) استفاده کردن از سمعک را با بهترین دکتر مغز و اعصاب بررسی کنید

پیرگوشی

دلیل  و درمان پیرگوشی سالمندان چیست؟

پیرگوشی و افت شنوایی

” بهترین دکتر مغز و اعصاب  جناب آقای مهران آقا محمد پور  “

 

 

پیرگوشی

بسیاری از ما وقتی با سالمندان رو به رو می شویم بی اختیار صدایمان رابلند می کنیم

چون در ذهن مان چنین نقش بسته که سالمندان توانایی شنوایی ضعیفی دارند و شاید نتوانند به خوبی صدای ما را بشنوند.

این موضوع صحت دارد زیرا سالمندان دچار پدیده ای به نام پیر گوشی هستند

گرچه شدت پیرگوشی همه سالمندان یکسان نیست و همه سالمندان به اصطلاح گوششان سنگین نیست .

از دست رفتن سلول های شنوایی را در دهه دوم و سوم زندگی مشاهده می کنیم

البته ازدست رفتن سلول های شنوایی در جوانان علامتی ندارد ولی این روند تدریجی است  و طی سال ها اتفاق می افتد

در سالمندی سرعت بیشتری می گیرد…

 

چرا سالمندان قدرت شنوایی جوان تر ها را ندارند؟

بیماری مهمی که در گوش سالمندان دیده می شود ،همان کاهش شنوایی است .

کاهش شنوایی روی کیفیت زندگی سالمند تاثیر می گذارد .

انسان ها در طول سالیان تقریبا با گذشت هر دهه از عمر بخشی از سلول های بدن شان را از دست می دهند .

اگر سلول ها قابلیت ترمیم داشته باشند،می توانند بازسازی شوند اما در مورد سلول هایی که قدرت بازسازی ندارند

باید گفت از دست دادن این نوع از سلول ها باعث از دست رفتن کارکرد عضو می شود و یکی از سلول هایی که قدرت بازسازی ندارند

سلول های شنوایی موجود در گوش سالمندان هستند .

سوالات خود را در مورد افت شنوایی از بهترین دکتر مغز و اعصاب بپرسید

 

آیا از بین رفتن سلول های شنوایی ناگهانی است یا طی سالیان از بین می روند؟

از دست دادن سلول های شنوایی را در دهه دوم و سوم زندگی مشاهده می کنیم .

البته از دست رفتن سلول های شنوایی در جوانان علامتی ندارد ولی این روند تدریجی است و طی سالها اتفاق می افتد و در سالمندی سرعت بیشتری می گیرد .تاثیر آن ابتدا روی فرکانس شنیداری است . وقتی درگیری در سلول هابه فرکانس های شنیداری رسید ، فرد دچارکاهش شنوایی می شود که اصطلاح پیر گوشی را برای آن به کار می برند.

 

آیا همه سالمندان الزاما دچار کاهش شنوایی خواهند شد؟

به طور معمول سالمندان از ۷۰ سالگی به بعد درجه هایی از این کاهش شنوایی را دارند ولی فقط ۴۰ درصد از آنها به وسایل کمک شنوایی نیاز پیدا می کنند.

 

” بهترین دکتر مغز و اعصاب و هر آنچه که باید در مورد افت شنوایی ، سمعک  بدانید” 

عوامل دیگری هم به پیرگوشی کمک می کند ؟

از دست دادن شنوایی به دلیل تجمع موم گوش در هر سنی ممکن است اتفاق بیفتد. ولی در سالمندان که مشکل زمینه ای وجود دارد وجود موم ،تاثیر زیادی روی شنوایی خواهد گذاشت .پس وقتی فرد سالمندی با کاهش شنوایی به پزشک مراجعه کند در مرحله اول باید به داخل کانال گوش توجه شود تا در صورت دیدن موم ،موم ها خارج شوند.

 

اختلال شنوایی در سالمندان چه الگویی دارد؟

در سالمندان سلول های درگیر همان سلول های شنیداری عصبی هستند.

در درگیری اعصاب گوش الگوهای متفاوتی دیده می شود .

گاهی سلول های از دست رفته از نوعی هستند که به فرکانس های بالا حساس اند.با از دست رفتن این سلول های فرد متوجه صداهای زیر نمی شود .این الگو شایع ترین نوع از دست رفتن سلول های شنوایی در سالمندان است .الگو دیگری هم در کاهش شنوایی سالمندان دیده می شود که در آن تمام فرکانس ها به یک نسبت کاهش پیدا می کند و فرد همه فرکانس ها را به خوبی متوجه نمی شود .

 

آیاپیرگوشی درمان دارد ؟

درمان پیرگوشی در سالمندانی که عصب شنوایی شان از دست رفته ،دارو و جراحی نیست بلکه باید از وسایلی استفاده کنند تا باعث تقویت صدا شود . این وسیله همان سمعک است که تقریبا همه مردم با آن آشنایی دارند .

 

پیوند : پیرگوشی ، افت شنوایی ، سمعک ، دکتر مغز و اعصاب ، بهترین دکتر مغز و اعصاب

منبع : http://draghamohammadpour.com

 

 

دکتر مهران آقامحمدپور بهترین فوق تخصص مغز و اعصاب کودکان

سکته مغزی و مشاوره با بهترین دکتر مغز و اعصاب

سکته مغزی

بازگشت به زندگی پس از سکته مغزی

سکته مغزی

بهترین دکتر مغز و اعصاب

 

سکته مغزی

هر ساله تعداد زیادی از مردم دچار سکته مغزی می شوند .

مطمئنا شما هم در اطرافیان خود کسی را سراغ دارید که دچار سکته مغزی شده باشد .

این مشکل آنقدر عمومی و گسترده است

که در بیشتر نقاط دنیا پس لز سرطان و بیماری های قلبی سکته مغزی سومین عامل مرگ و میر می باشد .

 

” نکاتی که بهترین دکتر مغز و اعصاب در مورد سکته مغزی میگوید” 

مبتلایان به سکته مغزی

 

در ایران آمار دقیقی از مبتلایان به سکته مغزی وجود ندارد .

بیشتر مطالعات به صورت پراکنده و در نقاط مختلف کشور انجام شده است.

به عنوان مثال بر اساس مطالعات انجام شده

در استان های خراسان ، مازندران ، آذربایجان و اصفهان

سکته مغزی در حدود ۳۳ تا ۴۳ نفر را از هر ۱۰۰ هزار نفر درگیر می کند

نکته مهم دیگری که در ارتباط با سکته مغزی باید در نظر داشته باشیم

تکرار سکته است که متاسفانه مرگ و میر عوارض بیشتری را نسبت به سکته اول به دنبال دارد.

در این میان باز توانی از قسمت های مهم بهبودی پس از سکته مغزی است.

 

سکته مغزی

سکته مغزی باعث تغییر در زندگی می شود و بازتوانی به شما کمک می کند

تا با شرایط جدید سازگار شوید و کوتاه ترین راه را برای بازگشت به وضعیت طبیعی انتخاب کنید .

در ادامه سعی می کنیم روش های مختلف باز توانی را با هم مرور کنیم.

به طور کلی سکته مغزی به از دست رفتن ناگهانی عملکرد مغز در نتیجه اختلال خونرسانی به مغز یا پارگی عروق موجب مردن سلول های مغزی در ناحیه درگیر می شود .مغز شما برای تنظیم اعمال بدن به اکسیژن و مواد غذایی موجود در خون نیازمند است.گاهی اوقات مغز دچار کم خونی گذرا به صورت حمله ای می شود که در آن برای مدت کوتاهی خونرسانی به نواحی ای از مغز دچار اختلال میشود .

 

تی آی آ

این حالت که به اختصار تی آی آ نامیده می شود موجب می شود تا شخص به طور موقتی دچار علایمی چون ضعف یا سوزش اندام ها شود .

البته تی آی آ موجب آسیب مغزی نمی شود اما نشانه مهمی است که خبراز خطر وقوع سکته مغزی می دهد .

بنابراین در صورتی که دچار تی آی آ شدید باید بلافاصله به پزشک مراجعه کنید تا از وقوع سکته مغزی کامل جلوگیری کنید .

در این میان خطر سکته مغزی در کسانی که سابقه خانوادگی یا سابقه قبلی سکته مغزی دارند است .

به ازای هر دهه افزایش سن پس از ۵۵سالگی خطر سکته مغزی بیش از دوبرابر بیشتر است .

ضمن آنکه کسانی که سیگار می کشند فشار خون بالا بیماری قلبی یا دیابت دارند در خطر بیشتری برای ابتلای سکته مغزی قرار دارند .

تغییراتی هورمونی ناشی از بارداری زایمان ویائسگی نیز باافزایش خطر سکته مغزی مرتبط می باشند .

البته سکته مغزی فقط مخصوص به سالمندان نیست و در میان جوانترها هم دیده می شود .

سکته مغزی در جوانان برخلاف سالمندان بیشتراز نوع خونریزی دهنده است.

 

عفونت های داخل مغزی

عفونت های داخل مغزی ، آسیب مغزی ، ناهنجارهای عروقی ، بیماری های انسدادی عروقی و بیماری های ژنتیکی چون کم خونی سلول داسی شکل و سندرم مارفان از مواردی هستند که حتی می توانند موجب بروز سکته مغزی در کودکان شوند.

مصرف رژیم غذایی سالم غنی از سبزی ، میوه ، غلات ، کنترل وزن مناسب ، ورزش منظم ۳۰ دقیقه درروز، کنترل استرس های روزمره ، کنترل فشارخون و کلسترول ، ترک سیگار ، کنترل بیماری های قلبی و دیابت همگی در پیشگیری از حمله سکته مغزی موثرند .

” بهترین دکتر مغز و اعصاب و آسیب در بخش های مختلف مغز “

 

آسیب در بخش های مختلف مغز

مشکلات شما پس از سکته مغزی به این مساله مربوط می شود که کدام قسمت از مغزشما آسیب دیده است ومیزان این آسیب چقدر است.

افرادی که دچار سکته مغزی می شوند معمولا دچار مشکلاتی در زمینه حس و حرکت می شوند.

درد ، بی حسی و سوزش اندام ها می تواند وجود داشته باشد .گرفتگی ماهیچه ، ضعف واختلال در راه رفتن نیز در بعضی از افراد دیده می شود.

البته ممکن است در حس لمس یا احساس گرما و یا سرما مشکل داشته باشند .بعضی هاهم اختلال بلع یامشکلات دفعی را تجربه می کنند.

در برخی موارد دیده شده است که فرد نمی تواند اشیای موجود در یک سمت بدن را ببیند و اگر سرش را به آن سمت برنگرداند متوجه آن اجسام نمی شود .از آن بدتر اختلات زبان و تفکر است. در این حالت شخص حرفای دیگران یا مطالب نوشته شده را متوجه نمی شود و قادر به خواندن و نوشتن نیست . او حتی نمی تواند افکار خود را بیان کند و گاهی دچار اختلال حافظه و یادگیری می شود .

” بهترین دکتر مغز و اعصاب مشکلات عاطفی را برطرف میکند” 

 

مشکلات عاطفی

مشکلات عاطفی از دیگر مواردی است که در بعضی از افراد دچار سکته مغزی می تواند

باعث احساس ترس ، اضطراب ، عصبانیت ، غمگینی و سوگ در خود فرد یا حتی اطرافیان شود.

این عارضه به طور کلی موجب آسیب نواحی ای از مغز می شود که قسمت های مختلف بدن را کنترل می کنند.

ولی نواحی دیگر مغز می توانند تاحدی کار نواحی آسیب دیده را جبران کنند.

بیشتر مبتلایان قادر خواهند بود تعداد زیادی از مهارت های از دست رفته خود رابازیابند.

البته بعضی ها پس از سکته مغزی دچار مشکلات پایداری می شوند ولی بیش از نیمی از مبتلایان قادر خواهند بود

پس از سکته مغزی توانایی مراقبت از خود را بازیابند.

 

پیوند : سکته مغزی ، سکته ، بهترین دکتر مغز و اعصاب ، دکتر مغز و اعصاب ، مغز و اعصاب

منبع :http://draghamohammadpour.com

 

 

دکتر مهران آقامحمدپور بهترین فوق تخصص مغز و اعصاب کودکان

سردرد موقع روزه گرفتن را با بهترین دکتر مغز و اعصاب در میانبگذارید و سوالات خود را بپرسید

سردرد موقع روزه

 چرا موقع روزه سردرد می گیرید؟

سردرد

” بهترین دکتر مغز و اعصاب “

 

دلیل اصلی سردرد

به گفته متخصصان دلیل اصلی سردرد های مرتبط با روزه داری شامل

گرسنگی وافت قند خون کم شدن آب بدن ، خواب کم و مصرف نکردن موادی مانند کافئین است .

یکی از شایع ترین علل سردرد در ماه رمضان به خصوص در افرادی که عادت به نوشیدن مداوم چای دارند

دریافت نکردن کافئین برای مدت نسبتا طولانی به خصوص در اولین روزهای این ماه است.

لذا اگر عادت به نوشیدن چای به مقدار زیاد دارید در روزهای نزدیک به ماه رمضان کم کم میزان وغلظت چای مصرفی تان را کاهش دهید.

کاهش مصرف مایعات و به تبع آن کاهش حجم خون و تغییر در میزان خونرسانی به مغز نیز از دلایل دیگر سردرد در طول روزه داری است.

 

گرسنگی طولانی مدت

علت بعدی گرسنگی طولانی مدت است که باعث سوختن ناقص چربی ها و ایجاد ترکیبات کتونی میشود

وقتی غلظت این ترکیب ها درخون بالا می رود سردرد و بی حوصلگی را ایجاد خواهد کرد .

برای پیشگیری از ایجاد ترکیب های کتونی نیز توصیه میشود حتما سحری بخورید

زیرا حذف وعده سحری باعث میشود فاصله افطار و شام تا افطار روز بعد طولانی و این حالت ها تشدید شود.

 

ضعف شدید بدن

ضعف شدید بدن زمانی به وجود می آید که میزان غذای مصرفی از مقدار انرژی مورد نیاز بدن خیلی کمتر باشد

نخوردن سحری به خصوص در روزهای بلند تابستان و به خصوص در افرادی که کار بدنی بیشتری دارند به صورت ضعف تظاهر پیدا می کند

لذا بهتر است هر طوری شده سحری بخورید اگر سحری میخورید وباز هم ضعف میکنید

به دلیل منطبق نبودن بدن با تغییرات جدید است که بر وضع متابولیک و تغذیه ای تاثیر می گذارد.

یادتان باشد این مشکل زودگذر است.

 

قرص مسکن

گاهی نیز مصرف یک قرص مسکن مانند استامینوفن در وعده سحری میتواند در کاهش سردردها کمک کننده باشد.

رها ساختن عضلات از تنش و سفتی با یک ماساژ ملایم نیز در جلوگیری و کاهش سردردها موثر است.

برخی از افراد مبتلا به میگرن در زمان گرسنگی دچار علایم شدید و سردردهای غیرقابل تحمل میشوند.

در این موارد روزه داری توصیه نمیشود

اما در صورت اصرار بر روزه گرفتن این بیماران حتما باید پیش از آغاز ماه رمضان با یک متخصص مغزواعصاب مشورت کنند.

 

مبتلایان به انواع سردردها اعم از سردردهای تنشی یا میگرنی باید در ماه مبارک رمضان اصول و مسایلی را رعایت کنند :

این افراد حتما باید وعده سحرو افطار را به طور کامل مصرف کنند چرا که دیده شده است برخی افراد اقدام به حذف وعده سحری می کنند .

در صورت نخوردن سحری سردرد این افراد به دلیل افت قند خون تشدید می شود .

این سردردها بعدازظهرها بیشتر میشوند.

وعده های غذایی مبتلایان به سردرد باید متنوع باشد.

آنان باید از مصرف سریع و باعجله غذاها پرهیز و افطار خود را با مایعات گرم شروع کنند

چرا که مصرف مایعات خنک موجب آغاز یا تشدید سردرد میشود .

همچنین مبتلایان به سردرد باید به تدریج مواد قندی را در وعده افطار مصرف کنند و بهترین ماده قندی نیز خرمااست

چرا که خرما قند را به تدریج افزایش میدهد.

 

میگرن

گفتنی است میگرن به ویژه در زنان شایع تر است .

برخی از زنان برای روزه داری در ماه مبارک رمضان اقدام به مصرف قرص های ضد بارداری میکنند

در حالی که مصرف این قرص ها سردردها را تشدید می کند .

مبتلایان به میگرن باید مایعات به ویژه آب وشیر زیاد مصرف کنند

به طور کلی مبتلایان به سردرد به ویژه در ماه مبارک رمضان

باید از قرار گرفتن در معرض گرما و نور خورشید به ویژه از ساعت ۱۰صبح تا چهار بعدازظهر پرهیز کنند .

 

متخصصان و  بهترین دکتر مغز و اعصاب

بهترین دکتر مغز و اعصاب و متخصصان مغزواعصاب توصیه میکنند

مبتلایان به سردرد تاحد امکان از استرس ها دوری کرده و داروهای تجویز شده توسط پزشکان را به طور مرتب مصرف کنند .

اگر مبتلایان به سردرد اصول سلامتی را رعایت کنند گرفتن روزه هیچ مشکلی را برای آنان ایجاد نمی کند.

عموما داروهای مبتلایان به سردرد در یک یا دو روز تجویز می شوند که به راحتی میتوانند آنها را در سحر و افطار مصرف کنند.

 

نخوردن سحری

نخوردن سحری یکی از علل سردرد در موقع روزه داری است.

به همین دلیل به روزه داران توصیه می شود هرگز بدون سحری روزه نگیرند

اگر خواب ماندند افطار را با آب گرم و خرما باز کنند

در خوردن شام بعد از افطار عجله نکنند نوشیدن چای رقیق باعث کاهش سردرد در این ایام می شود

کم کم باید مقدار مصرف چای را کم کنند تا در زمان روزه دچار سردرد نشوند .

 

پیوند : سردرد ، میگرن ، بهترین دکتر مغز و اعصاب ، دکتر مغز و اعصاب ، مغز و اعصاب

منبع : http://draghamohammadpour.com

 

 

دکتر مهران آقامحمدپور بهترین فوق تخصص مغز و اعصاب کودکان